ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Τριτη 13 Απριλιου 2021
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πέμπτη 25 Μαρτίου 2021

ΕΦΚΑ

25 Μαρτιου 2021

                                                                            ΑΔΑ:Ψ8ΦΤ46ΜΑΠΣ-829

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Αρ. Πρωτ. 101889

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ             Μυτιλήνη 23/03/2021

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

e-ΕΦΚΑ                                                                              ΑΔΑΜ: 21PROC008323798

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΥΣΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ: Συντονισμού και Υποστήριξης

Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 22

Πληροφορίες: Καραμβάση Περσεφόνη Υπαπαντή

Γκέντση Μαρία

Τηλ.: 22510 29001 (εσωτ 3)

Fax: 22510 41622

Ε-mail:tm.synt.pysy.vaigaiou@efka.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Ν.Π.Δ.Δ Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) - ΠΥΣΥ Βορείου Αιγαίου, διενεργεί Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο : την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια στα οποία στεγάζονται Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, που υπάγονται στην αρμοδιότητα της ΠΥΣΥ Βορείου Αιγαίου, για χρονικό διάστημα έως 17 μηνών για τη Λέσβο, Λήμνο, Σάμο, Ικαρία και για χρονικό διάστημα έως 21 μηνών για τη Χίο με δικαίωμα προαίρεσης παράτασης των υπηρεσιών για χρονικό διάστημα έως δώδεκα (12) μήνες. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των # 149.872,00 # πλέον ΦΠΑ για το σύνολο του έργου και βαρύνει τον προϋπολογισμό του e-ΕΦΚΑ, ετών 2021, 2022, 2023 και 2024 (ποσό 94.010,00 για χρονικό διάστημα 17 ή 21 μηνών (ανάλογα το Τμήμα) και ποσό 55.862,00 για το χρονικό διάστημα της οκτάμηνης ή ετήσιας παράτασης (ανάλογα το Τμήμα)).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (Συστημικός Αριθμός:107828).

Η εγγύηση συμμετοχής: Όσοι λάβουν μέρος στο διαγωνισμό υποχρεούνται να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό αναφέρεται αναλυτικά στο κείμενο της διακήρυξης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο μέχρι 12/04/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Χρόνος και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: H ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ προσφορών θα γίνει τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών ήτοι 16/04/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Τα πλήρη έγγραφα της Διακήρυξης καθώς και τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες/διευκρινήσεις διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ: www.efka.gov.gr

Πληροφορίες δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08.00 έως 15.00 στο Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης της ΠΥΣΥ Βορείου Αιγαίου - Πλατεία Μαρτύρων- Μυτιλήνη- Λέσβος, Αρμόδιες κ. Καραμβάση Περσεφόνη Υπαπαντή και κ. Γκέντση Μαρία.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Π.Υ.Σ.Υ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΠΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
10 Απριλιου 2021
10 Απριλιου 2021
10 Απριλιου 2021
10 Απριλιου 2021
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε