ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Κυριακη 2 Απριλιου 2023
ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

28 Δεκεμβριου 2022

                                                            Μυτιλήνη, 23/12/2022

                                                                                                                        Α.Π. 36183

 ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ                                                               

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 36176/2022 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ, ΡΟΔΟΥ, ΣΥΡΟΥ ΚΑΙ ΛΗΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟ 01.07.2023 ΕΩΣ 31.12.2025

1.          Αναθέτουσα Αρχή: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, Μυτιλήνη 81132, τηλ: +30 22510 36142, +30 22710 35022, +30 22510 36145.

2.          Τίτλος της υπό ανάθεσης σύμβασης: Παροχή υπηρεσιών φύλαξης (των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων) των Πανεπιστημιακών Μονάδων Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου, Ρόδου, Σύρου και Λήμνου  του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για  το χρονικό διάστημα από 01/07/2023 έως 31/12/2025.

3.          Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση: Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, ανά Πανεπιστημιακή Μονάδα.

4.          Αντικείμενο Σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης (των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων) των Πανεπιστημιακών Μονάδων Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου, Ρόδου, Σύρου και Λήμνου  του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για  το χρονικό διάστημα από 01/07/2023 έως 31/12/2025.

5.          Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 79713000-5.

6.          Προϋπολογισμός: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων, οκτακοσίων είκοσι ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (1.383.820,41) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ενός εκατομμυρίου εκατό δεκαπέντε χιλιάδες, εννιακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και δεκαεννέα λεπτά (1.115.984,19), ΦΠΑ 24%: διακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες, οκτακόσια τριάντα έξι ευρώ και είκοσι ένα λεπτά (267.836,21).

7.          Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 30 μήνες, ήτοι από 1η  Ιουλίου του 2023 έως και την 31η Δεκεμβρίου του 2025. 

8.          Τόπος παροχής υπηρεσιών: Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των Πανεπιστημιακών Μονάδων Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου, Ρόδου, Σύρου και Λήμνου του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

9.          Τόπος Υποβολής προσφορών: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (ηλεκτρονική υποβολή), και Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κεντρική Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων, Τμήμα Περιουσίας και Προμηθειών, Κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη, 81132 (έντυπη προσφορά).

10.       Στοιχεία επικοινωνίας: Ελένη Κεντέρη, Κατερίνα Νικολογιάννη, Ραφαήλ Ασπρολούπος Τηλ.:+30 22510 36142, +30 22710 35022, +30 22510 36145, e-mail: ekenteri@aegean.gr, knikol@aegean.gr, rasproloupos@aegean.gr.

11.       Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών στο Σύστημα: Από την ημέρα ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr.

12.       Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών στις 30/01/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 της αυτής ημερομηνίας.

13.       Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στο Σύστημα στις 03/02/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 της αυτής ημερομηνίας.

14.       Γλώσσα που θα συνταχθούν οι προσφορές: H ελληνική.

15.       Δικαιούμενοι συμμετοχής: φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε κράτος-μέλος της Ένωσης, σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, και σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

16.       Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού ίσου με το ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας προ ΦΠΑ, της/των Πανεπιστημιακής/ων Μονάδας/ων για την οποία υποβάλλεται η προσφορά. Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς για όλες τις Πανεπιστημιακές Μονάδες το ποσό αυτό ανέρχεται στις 22.320,00 (είκοσι δύο χιλιάδες τριακόσια είκοσι ευρώ).

17.       Χρόνος ισχύος των προσφορών: Τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

18.       Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

19.       Τρόπος χρηματοδότησης: Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος των οικονομικών ετών 2023, 2024 και 2025, σε βάρος της πίστωσης του Κ.Α.Ε. 0892Α «Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων».

20.       Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 21/12/2022.

21.       Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης), όπως απεστάλη στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).

22.       Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).

23.       Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

24.       Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr. Συστημικοί Αριθμοί: 179563 (Μυτιλήνη), 179564 (Χίος), 179565 (Σάμος), 179566 (Ρόδος), 179567  (Σύρος), 179568 (Λήμνος).

25.       Η Προκήρυξη (περίληψη της διακήρυξης) δημοσιεύεται στον περιφερειακό και τοπικό Τύπο.

26.       Η Προκήρυξη και η διακήρυξη του Διαγωνισμού καταχωρείται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη (http://www.aegean.gr/announcement/field_announcement_type/54).

27.       Έξοδα δημοσίευσης: Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον διαγωνιζόμενο που ανακηρύσσεται ανάδοχος και δεν θα υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (2.300,00) με ΦΠΑ, μετά από την προ-κοστολόγηση που πραγματοποιήθηκε από την ΥΔΔ. Η σύμβαση υποδιαιρείται σε Ομάδες και η αναθέτουσα αρχή επιμερίζει τη δαπάνη δημοσιεύσεων, ανά Ομάδα, αναλογικά και με βάση την εκτιμώμενη αξία κάθε Ομάδας. Σε περίπτωση μη σύναψης σύμβασης για μία  ή περισσότερες Ομάδες, η αναθέτουσα αρχή αναλαμβάνει τη σχετική δαπάνη δημοσιεύσεων, που αφορά στις αντίστοιχες Ομάδες.

Ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων Οικονομικών, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

Καθηγητής Δημήτρης Παπαγεωργίου

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
31 Μαρτιου 2023
31 Μαρτιου 2023
31 Μαρτιου 2023
31 Μαρτιου 2023
Resource id #8
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Ταξιαρχών 34-36 Κορυδαλλός
  2104959944 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440

  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594
 • Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  ψαράδικο

  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε