ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Πεμπτη 11 Αυγουστου 2022
ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Σάββατο 25 Ιουνίου 2022

Δήμος Μυτιλήνης

25 Ιουνιου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Μυτιλήνη:    21 -06-2022

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                              Αρ. Πρωτ.:  19947

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ                                                                       

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                           

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                                  

Ταχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17

Τ.Κ.:  81132 Μυτιλήνη

Πληροφορίες: Ο. Πανσεληνά

Τηλέφωνο :  22513 50586

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: promithies@mytilene.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«Προμήθεια 10 Ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Μυτιλήνης» 1.595.790,50 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: Ελ. Βενιζέλου 13-17

Ταχ. Κωδ.: 81132

Τηλ.: 22513050586

E-mail: promithies@mytilene.gr

Ιστοσελίδα: www.mytilene.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου: https://www.mytilene.gr/, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) που τηρείται στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και στο ΕΣΗΔΗΣ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV:  34144900-7 - Ηλεκτρικά οχήματα, 34144431-8 - Αυτοκινούμενα απορροφητικά σάρωθρα

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 411.

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων στον Δήμο Μυτιλήνης. Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος πρόκειται να υλοποιήσει την προμήθεια:

  Πέντε (5) Ηλεκτρικά επιβατηγά οχήματα τύπου SUV για τις ανάγκες μετακίνησης των διοικητικών του Δήμου

  Δύο (2) Ηλεκτρικά Σάρωθρα 2 m3

  Δύο (2) Ηλεκτρικούς φορτωτές πολλαπλών χρήσεων

  Ένα (1) Ηλεκτρικό Πλυστικό Μηχάνημα

6. Εναλλακτικές προσφορές: ΟΧΙ

7. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της.

8. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης, προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης Ποιότητας Τιμής για το σύνολο των ειδών της προμήθειας. Προσφορές οι οποίες δεν θα περιλαμβάνουν τιμές για το σύνολο των ειδών της παρούσας διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

9. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σε ποσοστό δυο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων επτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (25.738,56 ).

10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Έλαβε συστημικό αριθμό 163142, την 04η Αυγούστου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00΄μ.μ.

11. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (06) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

13. Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Υποδομές ηλεκτροκίνησης Ηλεκτρικά οχήματα Σταθμοί φόρτισης του Δήμου Μυτιλήνης», η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ.23253/2020/17-12-2021 του Υπουργού Εσωτερικών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΚΥΤΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
10 Αυγουστου 2022
10 Αυγουστου 2022
10 Αυγουστου 2022
10 Αυγουστου 2022
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Ταξιαρχών 34-36 Κορυδαλλός
  2104959944 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440

  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594
 • Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  ψαράδικο

  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε