ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Τριτη 29 Νοεμβριου 2022
ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022

Δήμος Δυτικής Λέσβου

20 Ιουλιου 2022

                                                                                                                                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Καλλονή, 15/07/2022

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ                     Αριθμ. Πρωτ. :9567                                                                          

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ)

Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου,

Προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του χώρου, εντός δημοτικού ακινήτου, που περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Το τμήμα του δημοτικού ακινήτου είναι έκτασης 250 τ.μ., βρίσκεται στην είσοδο του χωριού της Κλειούς, παραπλεύρως αποθήκης ζωοτροφών σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κλειούς. Αποτελεί τμήμα δημοτικού ακινήτου ευρισκόμενου εντός ορίων του οικισμού Κλειούς, νοτιοδυτικά αυτού,  στη θέση «Αμπέλια», έκτασης 40.165,19 τ.μ., όπως αυτό απεικονίζεται στην επισυναπτόμενη ορθοφωτογραφία.

Η χρήση του τμήματος αυτού είναι ως χώρου στάθμευσης των οχημάτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες της παρακείμενης αποθήκη ζωοτροφών.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ημέρα Τρίτη, 02/08/2022 και από ώρα 11.00 π.μ. έως ώρα 11.30 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα (πρώην κτίριο Εφορίας) στην Καλλονή.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των εκατό ευρώ (100,00)  ετησίως.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για εννέα (9) έτη από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο πόσο των δέκα (10) ευρώ.

Χρονικό διάστημα υποβολής δικαιολογητικών συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται η 10:00 π.μ. και λήξη η 10:30 π.μ., την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας.

Δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων στη δημοπρασία:

Δικαιολογητικά για φυσικό πρόσωπο

1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

2. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού ίσου προς το 10% του μισθώματος του οριζόμενου στη διακήρυξη ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς ήτοι ποσού 10,00 και η οποία με τη λήξη της δημοπρασίας θα επιστραφεί στους διαγωνιζομένους, εκτός του τελευταίου πλειοδότη που θα παραμείνει στο Δήμο Δυτικής Λέσβου. Μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, και οπωσδήποτε πριν την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης, ο αναδειχθείς πλειοδότης θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης μίσθωσης, αξίας ίσης με το 10% επί του επιτευχθησομένου μισθώματος για ολόκληρο τον χρόνο της μίσθωσης.

3. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Δυτικής Λέσβου από την οποία να προκύπτει  ότι ο συμμετέχων δεν έχει ταμειακά βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δήμο ή έχει ενταχθεί σε ρύθμιση των οφειλών του και εξυπηρετεί αυτή.

4. Φορολογική ενημερότητα.

5. Ασφαλιστική ενημερότητα.

6. Αξιόχρεο εγγυητή.

7. Να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986, με την οποία ο συμμετέχων θα δηλώνει ότι : α) έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα, β) έχει λάβει γνώση της πραγματικής και νομικής κατάστασης του μισθίου την οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και γ) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του εκμισθωτή για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού.

 

Δικαιολογητικά για Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. & Ε.Ε) και Ε.Π.Ε.

1. Αντίγραφο ισχύοντος καταστατικού για τις εταιρείες. Το καταστατικό των Ε.Π.Ε. θα συνοδεύεται από το αντίγραφο του σχετικού Φ.Ε.Κ.

2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας όπως ορίζεται από το καταστατικό.

3. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού ίσου προς το 10% του μισθώματος του οριζόμενου στη διακήρυξη ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς ήτοι ποσού 10,00 και η οποία με τη λήξη της δημοπρασίας θα επιστραφεί στους διαγωνιζομένους, εκτός του τελευταίου πλειοδότη που θα παραμείνει στο Δήμο Δυτικής Λέσβου. Μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, και οπωσδήποτε πριν την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης, ο αναδειχθείς πλειοδότης θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης μίσθωσης, αξίας ίσης με το 10% επί του επιτευχθησομένου μισθώματος για ολόκληρο τον χρόνο της μίσθωσης.

4. Βεβαίωση μη οφειλής της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου της εταιρείας αλλά και των λοιπών εταίρων. Να μην έχουν ταμειακά βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δήμο ή να έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση των οφειλών τους και να εξυπηρετούν αυτή.

5. Φορολογική ενημερότητα της εταιρείας αλλά και των λοιπών εταίρων.

6. Ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας αλλά και των λοιπών εταίρων..

7. Αξιόχρεο εγγυητή.

8. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του διαχειριστή της εταιρείας αλλά και των λοιπών εταίρων με την οποία θα δηλώνεται ότι: α) έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα, β) έχει λάβει γνώση της πραγματικής και νομικής κατάστασης του μισθίου την οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και γ) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του εκμισθωτή για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού.

 

Δικαιολογητικά για Ανώνυμες Εταιρείες

1. Το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότησή του, την εκπροσώπησή του και τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του μαζί με το ΦΕΚ που αυτό έχει δημοσιευθεί.

2. Το καταστατικό σε ισχύ και βεβαίωση περί τροποποίησης του καταστατικού.

3. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού ίσου προς το 10% του μισθώματος του οριζόμενου στη διακήρυξη ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς ήτοι ποσού 10,00 και η οποία με τη λήξη της δημοπρασίας θα επιστραφεί στους διαγωνιζομένους, εκτός του τελευταίου πλειοδότη που θα παραμείνει στο Δήμο Δυτικής Λέσβου. Μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, και οπωσδήποτε πριν την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης, ο αναδειχθείς πλειοδότης θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης μίσθωσης, αξίας ίσης με το 10% επί του επιτευχθησομένου μισθώματος για ολόκληρο τον χρόνο της μίσθωσης.

4. Βεβαίωση μη οφειλής της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου της εταιρείας αλλά και του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας που θα συμμετέχει στο διαγωνισμό

5. Φορολογική ενημερότητα της εταιρείας αλλά και του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας που θα συμμετέχει στο διαγωνισμό.

6. Ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας αλλά και αλλά και του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας που θα συμμετέχει στο διαγωνισμό.

7. Αξιόχρεο εγγυητή

8. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του διαχειριστή της εταιρείας όπου θα δηλώνεται ότι: α) - έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα β) έχει λάβει γνώση της πραγματικής και νομικής κατάστασης του μισθίου την οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα γ) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του εκμισθωτή για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού και

 

Δικαιολογητικά για Ι.Κ.Ε.

1. Αντίγραφο ισχύοντος καταστατικού

2. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού ίσου προς το 10% του μισθώματος του οριζόμενου στη διακήρυξη ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς ήτοι ποσού 10,00 και η οποία με τη λήξη της δημοπρασίας θα επιστραφεί στους διαγωνιζομένους, εκτός του τελευταίου πλειοδότη που θα παραμείνει στο Δήμο Δυτικής Λέσβου. Μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, και οπωσδήποτε πριν την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης, ο αναδειχθείς πλειοδότης θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης μίσθωσης, αξίας ίσης με το 10% επί του επιτευχθησομένου μισθώματος για ολόκληρο τον χρόνο της μίσθωσης.

 

3. Βεβαίωση μη οφειλής της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου της εταιρείας αλλά και του διαχειριστή ή των διαχειριστών της εταιρείας που θα συμμετέχει στο διαγωνισμό.

4. Φορολογική ενημερότητα της εταιρείας αλλά και του διαχειριστή ή των διαχειριστών της εταιρείας που θα συμμετέχει στο διαγωνισμό.

5. Ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας αλλά και αλλά και του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας που θα συμμετέχει στο διαγωνισμό.

6. Αξιόχρεο εγγυητή.

7. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του διαχειριστή της εταιρείας όπου θα δηλώνεται ότι: α) έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα, β) έχει λάβει γνώση της πραγματικής και νομικής κατάστασης του μισθίου την οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και γ) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του εκμισθωτή για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού

8. Η ίδια ως άνω δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 και από τυχόν εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από την εταιρεία.

9. Γενικό πιστοποιητικό από το αρμόδιο ΓΕΜΗ, όπου θα αναφέρονται οι τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού (αν υπάρχουν πρέπει να προσκομιστούν).

 

Δικαιολογητικά εγγυητή

Κάθε συμμετέχων στη δημοπρασία οφείλει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή τούτου αποδεικνυομένου με κατάθεση φορολογικών στοιχείων (κατάθεση φορολογικών Εντύπων Ε1, Ε9) ο οποίος θα υπογράψει μαζί με τον πλειοδότη τα πρακτικά της δημοπρασίας και μετά την νόμιμη έγκριση αυτών, τη σύμβαση μίσθωσης. Ο εγγυητής θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με τον μισθωτή για την κανονική καταβολή των μισθωμάτων και για την εκπλήρωση ολοκλήρωση των όρων της σύμβασης μίσθωσης, παραιτούμενος του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διηζήσεως.

Επιπλέον ο εγγυητής υποχρεούται να καταθέσει:

1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

2. Βεβαίωση μη οφειλής της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου, από οποιαδήποτε αιτία. Να μην έχει ταμειακά βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δήμο, ή να έχει ενταχθεί σε ρύθμιση των οφειλών του και να εξυπηρετεί αυτή.

3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του διαχειριστή της εταιρείας όπου θα δηλώνεται ότι: α) - έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα β) έχει λάβει γνώση της πραγματικής και νομικής κατάστασης του μισθίου την οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα γ) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του εκμισθωτή για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού και

4. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα παρίστανται αυτοπροσώπως ή εκπροσωπούνται από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για τη συμμετοχή στη δημοπρασία.

 

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Τμήμα Τοπικής Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιούσιας του Δήμου Δυτικής Λέσβου (Αγ. Παρασκευή, κτίριο παλαιού Δημαρχείου, 2ος όροφος, τηλ. 2253350522) και από την Κοινότητα Κλειούς (τηλ. 6977235676) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η διακήρυξη έχει τοιχοκολληθεί  στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Δυτικής Λέσβου και είναι αναρτημένη στην    ιστοσελίδα του Δήμου Δυτικής Λέσβου, στη διεύθυνση www.mwlesvos.gr στη διαδρομή ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ->ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΕΥΩΝ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

 

ΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
26 Νοεμβριου 2022
26 Νοεμβριου 2022
26 Νοεμβριου 2022
26 Νοεμβριου 2022
Resource id #8
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Ταξιαρχών 34-36 Κορυδαλλός
  2104959944 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440

  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594
 • Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  ψαράδικο

  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε