ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Σαββατο 4 Φεβρουαριου 2023
ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Σάββατο 27 Αυγούστου 2022

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου

27 Αυγουστου 2022

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              ΜΥΤΙΛΗΝΗ,18/08/2022

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ                          ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 1723

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΡΓΟΥ

(Αριθμ. Προκήρυξης : .1722/18-08-2022)

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 213.675,22 πλέον Φ.Π.Α. 17% ήτοι 250.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 17%.

 

Το Έργο εκτελείται στο Σίγρι Λέσβου (NUTS : EL411) και αφορά την κατασκευή του έργου αποπεράτωσης της αποθήκης για τη φύλαξη των απολιθωμάτων που ανεσκάφησαν κατά την εκτέλεση μεγάλων δημόσιων έργων στην περιοχή του Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου (CPV 45400000-1 - Εργασίες αποπεράτωσης κτιρίων).

Το έργο περιλαμβάνει συγκεκριμένα:

Αποπεράτωση του προαναφερόμενου ισόγειου κτιρίου και αφορά :

Επιχρίσματα εσωτ. Τοίχων

Χρωματισμούς

Θερμομόνωση και υγρομόνωση του δώματος

Επίστρωση δαπέδου του κτιρίου και του δώματος με βιομηχανικό δάπεδο

Η/Μ εγκαταστάσεις

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου με λιθοστρώσεις και κατασκευή τοίχου αντιστήριξης από εμφανή λιθοδομή στο κλιμακοστάσιο που οδηγεί στο δώμα του κτιρίου.

 

Επί πλέον προβλέπεται :

 

Η κατασκευή ενός Η/Χ συνολικής επιφάνειας 205.84 μ2 , ο οποίος θα ενοποιεί την υπό κατασκευή αποθήκη με το υφιστάμενο κτίριο του Μουσείου.  Ο φέρων οργανισμός, οπλισμένο σκυρόδεμα. Στην επικάλυψη θα αφεθούν ανοίγματα τα οποία θα καλυφθούν με γυαλί σέκιουριτ, ώστε να φωτίζεται φυσικά ο χώρος και να φαίνεται οπτικά πιο ελαφριά η κατασκευή. Τα κατακόρυφα φέροντα στοιχεία , θα επενδυθούν με λιθοδομή, δημιουργώντας υποστυλώματα διατομής 0.50Χ0.50 μ, τα οποία θα βρίσκονται σε αισθητική συνάρτηση με τους υφιστάμενους ημιυπαίθριους χώρους του μουσείου.

Πρόθεση του Μουσείου είναι το υφιστάμενο αίθριο , διαστάσεων 9.70Χ9.40 = 91.18 μ2 , να διαμορφωθεί με συνθήκες τροπικού κλίματος , γι' αυτό θα στεγαστεί με μεταλλική κατασκευή και γυαλί σχήματος πυραμίδας, υπερυψωμένης κατά 1.20 μ. Η υπερύψωση θα είναι ανοιγόμενη με κουφώματα αλουμινίου,  όπως επίσης και η κορυφή της πυραμίδας για να εξασφαλιστεί ο σωστός αερισμός .

Το τμήμα του Μουσείου στο οποίο έγινε ρύθμιση σύμφωνα με τον νόμο 4178/2013, διαστάσεων 10.60Χ9.40=99.64μ2, που είναι σήμερα καλυμμένο με δικλινή στέγη με πάνελ, με μεταλλικό φέροντα οργανισμό, θα αντικατασταθεί με δώμα με φέροντα οργανισμό οπλισμένο σκυρόδεμα

 

 

Τέλος θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και υγείας για τη προστασία των εργαζομένων , διερχομένων και των όμορων ιδιοκτησιών.

 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε  διακόσιες πενήντα χιλιάδες Ευρώ (250.000,00 ) και αναλύεται σε:

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ

1.362,65

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ , ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΩΝ , ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΩΝ , ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΩΝ , ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΩΝ   

31.697,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΟΙΧΟΔΟΜΩΝ , ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ , ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ

24.757,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

11,838.12

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ , ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ

32.752,60

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ , Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

19.139,26

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΛΟΙΠΩΝ , ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΩΝ

32.994,60

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

154,541.23

Γ.Ε.& Ο.Ε.  18%

27,817.42

ΣΥΝΟΛΟ

182,358.65

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%

27,353.80

ΣΥΝΟΛΟ

209,712.45

ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

3,962.77

ΣΥΝΟΛΟ

213,675.22

ΦΠΑ 17%

36,324.78

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

250,000.00

 

 

 Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του Έργου ορίζεται σε δώδεκα  (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

 

Αναθέτουσα αρχή είναι το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου (Οδός : 8ης Νοεμβρίου 17/Μυτιλήνη, Τ.Κ. : 81131, NUTS : EL411., τηλ.-φαξ : 2251047033, 2251054434, e-mail : lesvospf@otenet.gr, ιστοσελίδα : www.lesvosmuseum.gr). Ανήκει στα Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευόμενο από το υπουργείο Πολιτισμού, και ασκεί ανάλογες δραστηριότητες.

 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.petrifiedforest.gr (επιλογή : Τα Νέα μας- προκηρύξεις). Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως, ήτοι έως την 10/09/2022 η αναθέτουσα αρχή παρέχει συμπληρωματικές πληροφορίες επί των εγγράφων της σύμβασης, το αργότερο στις 12/09/2022 (πληροφορίες : Βαλιάκος Ηλίας).

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και υποβάλλονται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα άρθρα 2.4 της διακήρυξης. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 10 μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16/09/2022 και ώρα 13:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22/09/2022 και ώρα 13:00 .

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.)

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών και που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Τα κριτήρια ανάθεσης που θα πρέπει να ικανοποιούν οι προσφέροντες, ορίζονται στο άρθρο 14 της διακήρυξης.

 

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτών (4.273,50) ευρώ,  με ισχύ μέχρι 14/08/2023 που να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα στοιχεία του άρθρου 15 της διακήρυξης. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Π.Δ.Ε. (κωδικός πράξης ΣΑ : 2021ΕΠ08810019) και είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» (κωδικός MIS (ΟΠΣ) : 5070610). Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.

 

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση.

 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου.

 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4.3 της διακήρυξης.

 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 18-08-2022

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ

ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ

 

 

ΚΑΘΗΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΟΥΡΟΣ

ΓΕΩΛΟΓΟΣ Π.Ε.

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης

 

 

 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
3 Φεβρουαριου 2023
3 Φεβρουαριου 2023
3 Φεβρουαριου 2023
3 Φεβρουαριου 2023
Resource id #8
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Ταξιαρχών 34-36 Κορυδαλλός
  2104959944 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440

  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594
 • Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  ψαράδικο

  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε