ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Κυριακη 27 Νοεμβριου 2022
ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

16 Σεπτεμβριου 2022

                                                                               ΑΔΑ: ΩΔΣΚ7ΛΩ-ΤΧΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Μυτιλήνη, 15-09-2022

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                             Αρ. Πρωτ. 74997

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                                                 

Γενική Διεύθυνση ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ             

Διεύθυνση ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Ανδρομέδας 15

Ταχ. Κώδικας: 81100

Πληροφορίες: Β. Σαντζηλιώτου

Τηλέφωνο: 22513 53612

e-mail: v.santzilioti@pvaigaiou.gov.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Προμήθεια Εξοπλισμού»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

"Χώρος Θερινών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και Κινηματογραφικών Προβολών - Προμήθεια Εξοπλισμού"

(Αρ. πρωτ.  73821/12-09-2022,

 Αρ. Συστημ. Καταχ. στο ΕΣΗΔΗΣ: 171508)

 

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου - Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό σε ΕΥΡΩ, κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των ποσοτήτων όλων των ειδών της κάθε Ομάδας, για την «Προμήθεια Εξοπλισμού» της ΠΡΑΞΗΣ "Χώρος Θερινών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και Κινηματογραφικών Προβολών - Προμήθεια Εξοπλισμού" του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 135.743,40 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 116.020,00 , ΦΠΑ 17%: 19.723,40 ).  

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες:

ΟΜΑΔΑ Α: «ΕΞΕΔΡΑ- ΚΑΡΕΚΛΕΣ», εκτιμώμενης αξίας 51.250,00  πλέον ΦΠΑ 17%

ΟΜΑΔΑ Β: «ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ», εκτιμώμενης αξίας  64.770,00 πλέον ΦΠΑ 17%.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού.

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην αναλυτική διακήρυξη και τα παραρτήματά της για το σύνολο των ποσοτήτων όλων των ειδών της κάθε ομάδας.

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των ποσοτήτων όλων των ειδών της κάθε Ομάδας. Η προσφορά θα υποβληθεί: σε ποσοστό έκπτωσης (επί τοις εκατό) επί της Τιμής Αναφοράς του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού για το σύνολο των ποσοτήτων όλων των ειδών της κάθε Ομάδας, όπως αυτή έχει καθορισθεί στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της αναλυτικής διακήρυξης.

Προσφορά για τμήμα των ποσοτήτων των ειδών της κάθε Ομάδας της προμήθειας δεν θα γίνεται αποδεκτή και θα απορρίπτεται. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δύνανται να υποβάλλουν προσφορές για όσες Ομάδες επιθυμούν.

Εγγύηση Συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει το δύο (-2-) τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α., για το σύνολο της ποσότητας όλων των ειδών όλων των ομάδων, ήτοι ποσού δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ και σαράντα λεπτών (2.320,40 ), εάν υποβάλει προσφορά για το σύνολο των ομάδων. Εάν υποβάλει προσφορά μόνο για τα είδη της Ομάδας Α θα καταθέσει εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει το δύο (-2-) τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α της Ομάδας Α, ήτοι ποσού χιλίων είκοσι πέντε ευρώ (1.025,00 ), ενώ εάν υποβάλει προσφορά μόνο για τα είδη της Ομάδας Β θα καταθέσει εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει το δύο (-2-) τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α της Ομάδας Β, ήτοι ποσού χιλίων διακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και σαράντα λεπτών (1.295,40 ). Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 2.2.2. της διακήρυξης.

Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής προσφορών:

α) Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων αναδόχων πρέπει να υποβληθούν με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 16/09/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 07:00 π.μ. μέχρι την 30η/09/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.

β) Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

γ) Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

δ) Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 07/10/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

ε) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

στ) Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε πέντε (5) μήνες.

Η σχετική αναλυτική διακήρυξη με όλα τα παραρτήματα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και από την ιστοσελίδα της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, http://www.pvaigaiou.gov.gr. Για συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο της σχετικής Διακήρυξης, μπορούν οι υποψήφιοι ανάδοχοι να υποβάλλουν τα αιτήματά τους (με ψηφιακή υπογραφή), ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. το αργότερο 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
25 Νοεμβριου 2022
25 Νοεμβριου 2022
25 Νοεμβριου 2022
25 Νοεμβριου 2022
Resource id #8
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Ταξιαρχών 34-36 Κορυδαλλός
  2104959944 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440

  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594
 • Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  ψαράδικο

  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε