ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Τεταρτη 1 Φεβρουαριου 2023
ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023

Λιμνάζουν μετανάστες σε χώρες πρώτης υποδοχής

19 Ιανουαριου 2023
Η πολυπλοκότητα του θεσμικού πλαισίου που αφορά την κίνηση ανθρώπων έχει επηρεάσει σοβαρά τη διαχείριση των συνόρων και η βασική παρατήρηση στην οποία καταλήγουμε από τη μελέτη του έχει δυο κατευθύνσεις: Η μια αφορά στην προικοδότηση των δράσεων με εξαιρετικά περιορισμένους πόρους, για ένα θέμα ευθύνης της ΕΕ εξαιρετικά υψηλής προτεραιότητας. Η άλλη, αφορά στην ανάληψη ενός μονοπλευρικού ζητήματος πολιτικής παρεμπόδισης αθρόας εισροής μεταναστών που πλήττει περισσότερο τις χώρες που έχουν εξωτερικά σύνορα με τις βασικές πύλες εισόδου στην ΕΕ και κυρίως τη Μεσόγειο. Με την ελλιπή πολιτική διαχείρισης των συνόρων της ΕΕ

Του Γιώργου Μαρκατάτου

Παρά τις δυσχέρειες στην άσκηση πολιτικής για τη διαχείριση των συνόρων της, η ΕΕ δεν έχει σταματήσει να μεγεθύνει τις πολιτικές ουσίας για τη συγκεκριμένη διαχείριση. Στο πλαίσιο αυτό, οι Αποκεντρωμένοι οργανισμοί που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν είναι οι ακόλουθοι:

-Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex), που έχουν εγγραφεί στον Προϋπολογισμό 2023 περίπου 794 εκατ. και

-Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ στον χώρο ελευθερίας, δικαιοσύνης («eu-LISA»), οι χορηγίες του οποίου ανέρχονται για το 2023 σε 257 εκατ. ως αναλήψεις υποχρεώσεων, ενώ για τις πληρωμές αναμένονται να ανέλθουν αυτές σε περίπου 322 εκατ. .

Οι δαπάνες προσωπικού και διοικητικής λειτουργίας των αποκεντρωμένων οργανισμών αλλά και, κατά περίπτωση, επιχειρησιακές δαπάνες που σχετίζονται με το πρόγραμμα εργασίας, καλύπτονται από τις πιστώσεις που προαναφέραμε.

Ειδικότερα:

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex): Σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την έννοια της ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, ο Οργανισμός αυτός προωθεί, συντονίζει και αναπτύσσει τη διαχείριση των ευρωπαϊκών συνόρων. Τα κύρια καθήκοντα του Frontex είναι να συντονίζει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων, να βοηθά τα κράτη μέλη στην εκπαίδευση των εθνικών συνοριοφυλάκων, να διενεργεί αναλύσεις κινδύνου και να παρακολουθεί την έρευνα σχετικά με τον έλεγχο και την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων. Επιπλέον, ο Frontex βοηθά τα κράτη μέλη που χρειάζονται τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή στα εξωτερικά σύνορα και παρέχει στα κράτη μέλη την αναγκαία υποστήριξη για την οργάνωση κοινών επιχειρήσεων επαναπατρισμού.

Η συνολική συνεισφορά της Ένωσης ανέρχεται σε 839 εκατ. εκ των οποίων τα 45 εκατ. προέρχονται από την ανάκτηση πλεονάσματος.

Ένα ευρύ θεσμικό πλαίσιο έχει αναπτυχθεί για να καλυφθούν σημεία όπως, μεταξύ άλλων:

-ενιαίος τύπος των εγγράφων διευκόλυνσης της διέλευσης (FTD) και των εγγράφων διευκόλυνσης της σιδηροδρομικής διέλευσης (FRTD)

-καθιέρωση προτύπων για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη χρήση βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των κρατών μελών

-κανόνων επιτηρήσεως των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας που συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

-χρηματοδοτική στήριξη για την ανάπτυξη του μόνιμου σώματος Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής.

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης («eu-LISA»).

Ο Οργανισμός αυτός  παρέχει μακροπρόθεσμη λύση για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας, τα οποία αποτελούν βασικά μέσα για την εφαρμογή των πολιτικών ασύλου, διαχείρισης των συνόρων και μετανάστευσης της Ένωσης.

Ο eu-LISA θα διαδραματίσει επίσης βασικό ρόλο στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος  Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS), που θεσπίσθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1241.

Το ETIAS είναι ένα αυτοματοποιημένο σύστημα τεχνολογιών πληροφοριών το οποίο δημιουργήθηκε για τον εντοπισμό τυχόν κινδύνων σχετικών με την ασφάλεια ή την παράτυπη μετανάστευση που ενέχουν οι επισκέπτες, οι οποίοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης κατά τις μετακινήσεις στον χώρο Σένγκεν, διασφαλίζοντας παράλληλα τα θεμελιώδη δικαιώματα και την προστασία δεδομένων.

Οι υπήκοοι χωρών εκτός της ΕΕ οι οποίοι δεν χρειάζονται θεώρηση για να ταξιδέψουν στον χώρο Σένγκεν θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για άδεια ταξιδιού (ETIAS) πριν από το ταξίδι τους.

Μετά τη συμπλήρωση του επιγραμμικού εντύπου αίτησης, το σύστημα θα διεξαγάγει ελέγχους στα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ για τα σύνορα και την ασφάλεια.

Η εκ των προτέρων επαλήθευση των πολιτών χωρών εκτός της ΕΕ οι οποίοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης:

-θα διευκολύνει τους συνοριακούς ελέγχους

-θα συμβάλει στην αποφυγή της γραφειοκρατίας και των καθυστερήσεων για τους ταξιδιώτες κατά την παρουσίασή τους στα σύνορα

-θα διασφαλίσει τη συντονισμένη και εναρμονισμένη αξιολόγηση του κινδύνου που παρουσιάζουν οι υπήκοοι χωρών εκτός της ΕΕ και

-θα μειώσει τον αριθμό των απαγορεύσεων εισόδου στα σημεία διέλευσης των συνόρων.

Όσον αφορά την Αδειοδότηση σημειώνουμε ότι:

-Η άδεια ταξιδιού ETIAS κοστίζει 7,00 ευρώ και ισχύει για 3 έτη. Η άδεια ταξιδιού μπορεί να ανακληθεί εάν δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις έκδοσής της ή να ακυρωθεί εάν δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις όταν εκδόθηκε.

-Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης για άδεια ταξιδιού, ο αιτών διατηρεί το δικαίωμα προσφυγής. Οι προσφυγές μπορούν να ασκούνται στο κράτος μέλος της ΕΕ που έλαβε την απόφαση για την αίτηση, σύμφωνα με το εθνικό της δίκαιο.

Το ίδιο βαρύ είναι και το θεσμικό πλαίσιο που αφορά τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS), και τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) για την καταχώριση δεδομένων εισόδου και εξόδου και δεδομένων άρνησης εισόδου των υπηκόων τρίτων χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών, τον καθορισμό των όρων πρόσβασης στο ΣΕΕ για σκοπούς, μεταξύ άλλων,  επιβολής του νόμου και την τροποποίηση της σύμβασης εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν.

Το αποτέλεσμα της ελλιπούς αυτής πολιτικής, είναι να λιμνάζουν μετανάστες νόμιμοι και παράνομοι στις χώρες πρώτης εισόδου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
31 Ιανουαριου 2023
31 Ιανουαριου 2023
31 Ιανουαριου 2023
31 Ιανουαριου 2023
Resource id #8
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Ταξιαρχών 34-36 Κορυδαλλός
  2104959944 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440

  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594
 • Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  ψαράδικο

  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε