ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Σαββατο 30 Σεπτεμβριου 2023
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023

Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης "ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ"

Ημερομηνία15 Φεβρουαριου 2023

Μυτιλήνη, 29/9/2022

Αρ. Πρωτ.: 13699

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

            «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»

Ταχ. Δ/νση:             Ε. Βοστάνη 48

Ταχ. Κώδικας:                    81 100

Τμήμα:                    Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Πληροφορίες:                    Ε. Μουτζούρη

Τηλέφωνο:              22510 46 272

e-mail:                    prosopiko@vostanio.gov.gr

 


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ' ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

«ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1.               Τις διατάξεις των άρθρων 42 έως 45 του Ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α'/27-9-2013), «Κώδικας Δικηγόρων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2.                Τις διατάξεις του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/9-2-2007), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3.                Τις διατάξεις του άρθ. 2 παρ.2 περ. ιβ' του Ν.4765/2021 (ΦΕΚ 6/Α'/2021).

4.                Τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 10 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α'/2015), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

5.                Την αριθ. Υ4α/οικ 121796/21-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3476/Β/31-12-2012) ''Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «Βοστάνειο»'', άρθρο 14, παρ.5, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6.                Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./85/8159/14-7-2022 Απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2, παρ.1) με θέμα «Έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης οκτώ (8) θέσεων Δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής σε Φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, η οποία κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία μας με το υπ'αριθμ. Γ4β/Γ.Π.36285/18-7-2022 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας.

7.               Την υπ' αριθμ. 6η/30-4-2022 Απόφαση Δ.Σ. του Γ.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο».

8.                Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο», για την υποστήριξη των νομικών, δικαστικών και εξωδικαστικών υποθέσεών του, που καθιστούν αναγκαία την κάλυψη της προβλεπόμενης οργανικής θέσης δικηγόρου με έμμισθη εντολή.

9.                Την υπ' αριθμ. 14Η /15-9-2022 (Θέμα 9ο) απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο» με θέμα «Έγκριση σχεδίου Προκήρυξης για την πλήρωση μιας (1) θέσης δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω με έμμισθη εντολή στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης».

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 Την πλήρωση μίας (1) οργανικής θέσης δικηγόρου, παρ' Αρείω Πάγω, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 43 του Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ 208/Α/2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο»

 Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Ο δικηγόρος που θα προσληφθεί, θα καταλάβει κενή οργανική θέση του Νοσοκομείου και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.

Οι αποδοχές του καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων και του άρθρου 9 παρ.10 του Κεφαλαίου Β' του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α'/2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύουν, ή τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Ο δικηγόρος θα ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό του φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Ο δικηγόρος που θα προσληφθεί, λόγω των αυξημένων αναγκών και της πολυπλοκότητας των θεμάτων του Νοσοκομείου, υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του με πλήρη απασχόληση στο γραφείο της έδρας του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης επί της οδού Ε. Βοστάνη 48 στη Μυτιλήνη, σε καθημερινή βάση, κατά τη διάρκεια λειτουργίας των διοικητικών υπηρεσιών του, εκτός αν παρίσταται ανάγκη παράστασής του ενώπιον Δικαστικών ή Διοικητικών αρχών.

Από την πρόσληψή του/της και μετά δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνει υποθέσεις αυτοπροσώπως ή δια συνεργατών του/της, που επιφέρουν σύγκρουση καθηκόντων ή συμφερόντων με τις λειτουργίες και δραστηριότητες του Νοσοκομείου.

Το νοσοκομείο διατηρεί τη δυνατότητα ανάθεσης υποθέσεών του σε άλλους ιδιώτες δικηγόρους, κατόπιν έγκρισης από το Δ.Σ. αυτού, η οποία θα πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς.

Η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής, προϋποθέτει ανεπιφύλακτα αποδοχή των όρων της προκήρυξης.

 

ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Αντικείμενο της απασχόλησης του ανωτέρω δικηγόρου θα είναι η νομική υποστήριξη των υπηρεσιών του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης και η υπεράσπιση των συμφερόντων του ενώπιον των Δικαστηρίων όλων των βαθμίδων ή άλλων Αρχών, σε όλες τις υποθέσεις του, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας.

Ενδεικτικά στο αντικείμενο της απασχόλησης περιλαμβάνονται:

1.              Η παράσταση και εκπροσώπηση του Νοσοκομείου ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και η παράσταση ενώπιον Διοικητικών Αρχών και κάθε φύσεως επιτροπών.

2.             Η σύνταξη εισαγωγικών δικογράφων, υποβολή προτάσεων, υπομνημάτων, η άσκηση ένδικων βοηθημάτων ή άλλων ένδικων μέσων, ενώπιον κάθε Αρχής ή Δικαστηρίου για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Νοσοκομείου, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας.

3.             Η σύνταξη, διόρθωση, συμπλήρωση, εισήγηση, επεξεργασία και ο νομικός έλεγχος για τις πάσης φύσεως συμβάσεις που συνάπτει το Νοσοκομείο, κατόπιν συνεργασίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες του, με τρίτους, καθώς και η νομιμότητα της κατάρτισης των όρων των προκηρύξεών για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών προς τρίτους.

4.             Η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων για τη διασφάλιση της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων των οργάνων της Διοίκησης του Νοσοκομείου.

5.             Η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων για θέματα που αφορούν το Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και για θέματα υπαλληλικού και πειθαρχικού δικαίου των υπαλλήλων και του ιατρικού προσωπικού.

6.             Η υποβολή εισηγήσεων για τα ζητήματα που αφορούν την ακίνητη περιουσία, τα κληροδοτήματα και γενικά την αξιοποίηση της περιουσίας του Νοσοκομείου.

7.                Η συνεχής παρακολούθηση και μελέτη της νομοθεσίας και της νομολογίας για όλα τα θέματα που απασχολούν το Νοσοκομείο, καθώς και η τήρηση και επικαιροποίηση σχετικού αρχείου.

8.               Η επίλυση εργατικών ή άλλων διαφορών με Διοικητικές ή άλλες Υπηρεσίες οπουδήποτε στην Ελληνική Επικράτεια.

9.             Η παράσταση στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από το Διοικητή ή τον πρόεδρο Δ.Σ.

10.              Η έρευνα και οι νομικής φύσεως ενέργειες και νομική υποστήριξη επί όλων των διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών ζητημάτων που χρήζουν νομικής συνδρομής και απαιτούνται για κάθε υπόθεση, που αφορά την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Νοσοκομείου.

11.               Η διοικητική συνεργασία με την Ενιαία Νομική Υπηρεσία της 2ης Υ.Π.Ε. Πειραιώς και Αιγαίου για τη διατύπωση κοινής γνωμοδοτικής άποψης σε νομικά θέματα που χρήζουν ερμηνείας ή άλλα θέματα για τα οποία εποπτεύει η 2η Υ.Π.Ε.

12. Γενικότερα, η με κάθε τρόπο υποστήριξη από νομικής πλευράς της Διοίκησης και των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΤΥΠΟ «Δ»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία29 Σεπτεμβριου 2023
Ημερομηνία29 Σεπτεμβριου 2023
Ημερομηνία29 Σεπτεμβριου 2023
Ημερομηνία29 Σεπτεμβριου 2023
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Μέλος
Εξώφυλλο North Aegean
> <
 • Μπροστά Π. Χριστόφας

  Διαφήμιση
  Στρατής Βερβενιώτης
  Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος
  Δ. Μυτιλήνης
  Για έναν δήμο
  που να σέβεται και να υπηρετεί
  τους συνδημότες μας

  Νεα Δράση -Νέος Δήμος Π. Κουφέλος

  Διαφήμιση
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ
  Υποψήφιος σύμβουλος
  ΔΕ Μυτιλήνης
  Για μια πόλη ανθρώπινη
  ποιοτική & καθαρή
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • Νεα Δράση -Νέος Δήμος- Π. Κουφέλος

  Διαφήμιση
  Κατσαβέλλης Παναγιώτης
  Με συμπολίτες μας που είναι έτοιμοι
  να προσφέρουν. Επειδή έχουν
  την γνώση και την δύναμη. Επειδή θέλουν
  γνωρίζουν και μπορούν

  ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065
 • Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440

  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594
 • Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε