ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Κυριακη 3 Δεκεμβριου 2023
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πέμπτη 25 Μαίου 2023

ΔΕΥΑΛ

Ημερομηνία25 Μαιου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

ΑΔΑΜ: 23PROC012739298

ΑΔΑ: Ψ6Η8ΟΚΠΛ-ΠΨΝ

Αρ. πρωτ.: 6390/24-5-2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.   Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια υλικών Ύδρευσης -Αποχέτευσης για τις ανάγκες  της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου έτους 2023», με προϋπολογισμό 251.477,00 (χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.).

2.   Χρηματοδότηση: Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΛ. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α.: 25.05.110.00, 25.05.111.00, 25.05.112.00, 25.05.113.00, 25.05.114.00, 25.05.115.00, 25.05.116.00, 25.05.117.00, 25.05.118.00, 25.05.119.00, 25.05.120.00, 25.05.121.00, 25.05.122.00, 25.05.123.00, 25.05.210.00, 25.05.212.00, 25.05.213.00, 25.05.214.00, 25.05.215.00, 25.05.216.00, 25.05.217.00, 25.05.218.00, 25.05.219.00, 25.05.220.00, 25.05.221.00, 25.05.222.00, 25.05.223.00, 25.05.110.02, 25.05.111.02, 25.05.112.02, 25.05.113.02, 25.05.114.02, 25.05.115.02, 25.05.116.02, 25.05.117.02, 25.05.118.02, 25.05.119.02, 25.05.120.02, 25.05.121.02, 25.05.122.02, 25.05.123.02, 25.05.210.02, 25.05.211.02, 25.05.213.02, 25.05.214.02, 25.05.215.02, 25.05.216.02, 25.05.217.02, 25.05.218.02, 25.05.219.02, 25.05.220.02, 25.05.221.02, 25.05.222.02, 25.05.223.02, 25.05.212.02, 54.00.200.00 σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2022 και 2023 του Φορέα.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αριθμό 105/2023 (ΑΔΑ: 6ΦΦ1ΟΚΠΛ-Β56) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για τo οικονομικό έτος 2023-2024.

3.   Παραλαβή εγγράφων σύμβασης - Επικοινωνία: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία του αναθέτοντα φορέα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να έχουν ελεύθερη, άμεση, πλήρη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην επίσημη ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (www.deyamyt.gr).

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών της ΔΕΥΑΛ στο τηλέφωνο 22510-44444, αρμόδιος υπάλληλος: κ. Πολυχρόνης Ιωάννης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (fax επικοινωνίας: 22510-40121).

4.   Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 13-6-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 16-6-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ..

5.   Τρόπος υποβολής οικονομικής προσφοράς: Προσφορές υποβάλλονται «ανά ομάδα» για όλες τις ομάδες του προϋπολογισμού ή για κάθε ομάδα ενδιαφέροντος (προσφορά κατ' ομάδα).

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες:

ΟΜΑΔΑ 1: «Λοιπά υλικά ύδρευσης - αποχέτευσης», εκτιμώμενης αξίας 113.235,00 πλέον ΦΠΑ 17%

ΟΜΑΔΑ 2: «Σωλήνες ύδρευσης - αποχέτευσης», εκτιμώμενης αξίας 36.006,00 πλέον ΦΠΑ 17%

ΟΜΑΔΑ 3: «Σέλλες ταχείας επισκευής ύδρευσης αποχέτευσης», εκτιμώμενης αξίας 66.246,00 πλέον ΦΠΑ 17%

ΟΜΑΔΑ 4: «Υδραυλικές σέλλες αυταγκυρούμενα υλικά ύδρευσης», εκτιμώμενης αξίας 35.990,00 πλέον ΦΠΑ 17%

6.   Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

7.   Δικαιούμενοι συμμετοχής:

I.      Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

II.      Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

III.      Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι του Αναθέτοντος Φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

8.   Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Για το λόγο ότι η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε ομάδες το ύψος της εγγύησης συμμετοχής διαμορφώνεται ως εξής:

Προσφορά για όλες τις ομάδες εγγύηση συμμετοχής ποσού: 5.029,54

Προσφορά για την ομάδα 1, εγγύηση συμμετοχής ποσού: 2.264,70

Προσφορά για την ομάδα 2, εγγύηση συμμετοχής ποσού: 720,12

Προσφορά για την ομάδα 3, εγγύηση συμμετοχής ποσού: 1.324,92

Προσφορά για την ομάδα 4, εγγύηση συμμετοχής ποσού: 719,80

Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας καταθέσει προσφορά για περισσότερες από μία ομάδα το ποσό της εγγύησης ανέρχεται στο άθροισμα του ποσού εγγύησης της κάθε ομάδας.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

9.   Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δέκα (10) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι και τις 13-4-2024.

10.               Χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας: Ο συνολικός χρόνος για την εκτέλεση της προμήθειας ορίζεται σε δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες ή έως την εξάντληση του οικονομικού αντικειμένου και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

11.               Κατακύρωση δημοπρασίας: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή της υπηρεσίας (Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ).

12.               Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

 

Μυτιλήνη, 24-5-2023

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Γεώργιος Φλώρος

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία1 Δεκεμβριου 2023
Ημερομηνία1 Δεκεμβριου 2023
Ημερομηνία1 Δεκεμβριου 2023
Ημερομηνία1 Δεκεμβριου 2023
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Resource id #8
Μέλος
Εξώφυλλο North Aegean
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333

  ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995
 • Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790

  Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε