ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Κυριακη 3 Δεκεμβριου 2023
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»

Ημερομηνία26 Ιουλιου 2023

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Μυτιλήνη  21-7-2023

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                 Αριθ. Πρωτ. 1696

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &    

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»              

Διεύθυνση : Αγ. Ειρήνης 10                                 

                 Μυτιλήνη , 81132

Τηλέφωνο : 2251 0 27501 &2251 0 45333                                                      

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ  ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από το Σύνδεσμο 'Κ.Π.&Α.Δ.Μ&Δ.Λ.'', που θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος αποθήκευσης εξοπλισμού των Παιδικών Σταθμών και των Κ.Α.Π.Η. του Συνδέσμου, λόγω ανακατασκευής των παιδικών σταθμών και σύμφωνα με τους όρους της δημοπρασίας που καθορίστηκαν με την αριθ. 19/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και της 22/2023 Απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής. Τα προσφερόμενα  ακίνητα πρέπει να πληρούν τα εξής:

Α. Για το πρώτο προς μίσθωση ακίνητο όπου θα στεγαστεί ο Β' Παιδικός Σταθμός Μυτιλήνης:

·                     θα πρέπει να είναι  έτοιμο προς χρήση ακίνητο, πρέπει να βρίσκεται στην πόλη της Μυτιλήνης και συγκεκριμένα για τον  2ο  Παιδικό Σταθμό στην περιοχή Ναυτικού Ομίλου, Χρυσομαλούσας, Ακαδημίας, Ακλειδιού, Σουάδας & Ελευθερίου Βενιζέλου.

·                     Να διαθέτει τα ανάλογα m2 ώστε να φιλοξενεί 40 περίπου νήπια μέχρι 2,5 ετών.

·                     Ειδικότερα: οι εσωτερικοί χώροι να έχουν επιφάνεια 350 m2  και οι υπαίθριοι χώροι 450 m2 και άνω και να διαθέτουν επαρκείς  χώρους διδασκαλίας, υποδοχής παιδιών, τραπεζαρία WC/λουτρού νηπίων, κουζίνας που να καλύπτει τον αναγκαίο εξοπλισμό, χώρο προσωπικού WC προσωπικού κοινού, γραφείο Προϊσταμένης, αποθήκες.

·                     Επίσης να αποτελείται από ισόγειο ή ισόγειο και Α΄ όροφο. Επίσης να διαθέτει επαρκή, ασφαλή και κατάλληλους για τα παιδιά υπαίθριους χώρους.

·                     Να μη βρίσκεται σε οικοδομή όπου τμήματα αυτής χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό, έχοντας κοινή με αυτά είσοδο, έξοδο ή υπαίθριο χώρο.

·                     Να πληρεί τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017  στην κατηγορία χρήσης ως Παιδικό Σταθμό και του κανονισμού πυροπροστασίας των κτιρίων της ανάλογης χρήσης και να διαθέτει έξοδο κινδύνου.

·                     Να απέχει τουλάχιστον 300 μέτρα από την περίμετρο εγκεκριμένης βιομηχανικής ζώνης, θορυβώδη εργαστήρια και εν γένει ανθυγιεινές και οχληρές εγκαταστάσεις όπως αυτές χαρακτηρίζονται από την κατά νόμο αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.

·                     Οι χώροι του κτιρίου θα πρέπει να έχουν τον κατάλληλο φυσικό φωτισμό και αερισμό.

Β.  Για το δεύτερο προς μίσθωση ακίνητο όπου θα στεγαστεί χώρος αποθήκευσης εξοπλισμού των Παιδικών Σταθμών και των Κ.Α.Π.Η.

·                     Να είναι κενό και ετοιμοπαράδοτο.

·                     Να βρίσκεται στην πόλη της Μυτιλήνης ή κατά το δυνατόν πλησιέστερα σ΄ αυτήν και σε κάθε περίπτωση όχι πέρα των 6 χιλιομέτρων από το κτήριο ( επί της οδού Αγίας Ειρήνης 10  Μυτιλήνης) όπου στεγάζονται οι κεντρικές υπηρεσίες του Ν.Π.Δ.Δ.

·                     Να είναι ισόγειο ή χωρίς μεγάλη υψομετρική διαφορά από το έδαφος και κατάλληλη διαμόρφωση (ράμπα), ώστε να διευκολύνεται η προσέγγιση των οχημάτων και οι μεταφορές και φορτοεκφορτώσεις των υλικών.

·                     Να διαθέτει εσωτερικούς (σκεδαζόμενους) ωφελούμενους για την προοριζόμενη χρήση χώρους, ενιαίους ή αυτοτελείς/διαχωρισμένους συνολικού εμβαδού τουλάχιστόν 75 τμ ανά τμήμα και ύψους κατ' ελάχιστο 3,50 μ.

·                     Να διαθέτει ικανό περιβάλλοντα χώρο, τσιμεντωμένο ή ασφαλτοστρωμένο και καλυμμένο με στέγαστρο τουλάχιστον σε επιφάνεια 50 τ.μ. ανά τμήμα.

·                     Να είναι ελαιοχρωματισμένο και με επαρκώς συντηρημένα κουφώματα κατά το χρόνο παράδοσης του.

·                     Να πληροί όλες τις προϋποθέσεις νομιμότητας και καταλληλόλητας για τη χρήση που προορίζεται (αποθηκευτικός χώρος). Ο εκμισθωτής υποχρεούται μέχρι την παράδοση του μισθίου να αναθεωρήσει την οικοδομική άδεια σύμφωνα με την χρήση για την οποία το εκμισθώνει, εφόσον η τελευταία είναι διαφορετική ή να προσκομίσει βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας , ότι το κτήριο έχει υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν  4178/13 . όπως αυτό θα ισχύει κατά την μέρα κατάθεσης του φακέλου.

·                     Να είναι φωτεινό , με καλό εξαερισμό και άριστη μόνωση- στεγανοποίηση για προστασία από την υγρασία.

·                     Να διαθέτει μία τουλάχιστον εξωτερική είσοδο χωρίς μεγάλες υψομετρικές διαφορές και κατάλληλο πλάτος, ώστε να μπορούν να εισαχθούν και εξαχθούν με ευκολία από το προσωπικό ή με τροχήλατο ή αυτοκινούμενο καρότσι μεταφοράς ογκώδη αντικείμενα (π.χ. Έπιπλα, μηχανικός εξοπλισμός) και ανάλογη εσωτερική διαρρύθμιση, ώστε να είναι δυνατή η εσωτερική μετακίνηση των υλικών και η πλήρης αξιοποίηση του χώρου.

·                     Το ζητούμενο ακίνητο, με τις προδιαγραφές που περιγράφονται ανωτέρω, θα μπορούσε να εξασφαλιστεί από την πλευρά του Νομικού Προσώπου στο σύνολό του (δηλαδή από έναν προσφέροντα/ες ιδιοκτήτη/συνιδιοκτήτες) ή τμηματικά, (δηλαδή από επιμέρους ακίνητα ενός ή περισσοτέρων ιδιοκτητών/ συνιδιοκτητών) αρκεί στο σύνολο να καλύπτεται το ελάχιστο ζητούμενο εμβαδόν ωφέλιμων χώρων και τα ακίνητα να βρίσκονται στο ίδιο κτήριο, και να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα του ζητούμενου χώρου.

 Η διάρκεια της μίσθωσης  θα είναι διάρκειας έξι (6) ετών για το πρώτο μισθίο και τρία (3) για το δεύτερο μισθίο από της υπογραφής του μισθωτηρίου συμφωνητικού  με δυνατότητα παράτασης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από τον Σύνδεσμο και θα αρχίζει  από της ημερομηνία εγκατάστασης της υπηρεσίας στα εν λόγο ακίνητα,. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης αυτής στον τύπο, καταθέτοντας την αίτηση με τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα της διακήρυξης συνοδευτικά δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερόμενων κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία, στο Πρωτόκολλο του Συνδέσμου*Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου (Αγίας Ειρήνης 10, Μυτιλήνη), υπόψη της κας Ζούρου Ευστρατίας. Στη συνέχεια παραδίδονται οι φάκελοι στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Ακινήτων (της παρ. 1 του αρ. 7 του ΠΔ 270/81), η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλόλητας των προσφερόμενων ακινήτων, περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης, συντάσσοντας σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των δικαιολογητικών συμμετοχής. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Πληροφορίες για τους όρους, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από την κα Ζούρου Ευστρατία, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη διεύθυνση Αγίας Ειρήνης 10, Μυτιλήνη, τηλ 2251027501 & 2251 0 45333.

                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Του Συνδέσμου                                                                          Κ.Π&Α.Δ.Μ&Δ.Λ.

                   Βαρβαγιάννης Δημήτριος

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία1 Δεκεμβριου 2023
Ημερομηνία1 Δεκεμβριου 2023
Ημερομηνία1 Δεκεμβριου 2023
Ημερομηνία1 Δεκεμβριου 2023
Resource id #8
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Μέλος
Εξώφυλλο North Aegean
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333

  ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995
 • Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790

  Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε