ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Τεταρτη 24 Ιουλιου 2024
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ημερομηνία21 Ιουνιου 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση:    Ματρώζου 2

Τ.Κ.:                     83100

Πληροφορίες:        Μ. Αφιανού

Τηλ.:                    2273061353

e-mail:                   efasam@culture.gr

 

ΘΕΜΑ: Περίληψη Διακήρυξης 01/2024 Ηλεκτρονικού  Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων , για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια αδρανών υλικών» (CPV:14212200-2/Αδρανή υλικά), στο πλαίσιο του έργου: «Διαμόρφωση –Ανάδειξη του Παλαιοχριστιανικού Κοιμητηρίου στη θέση Γλυφάδα Πυθαγορείου Σάμου», με κωδικό MIS ΤΑ 5164855.

 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, για την «Προμήθεια αδρανών υλικών» (CPV:14212200- 2/Αδρανή υλικά), στο πλαίσιο του έργου: «Διαμόρφωση –Ανάδειξη του Παλαιοχριστιανικού Κοιμητηρίου στη θέση Γλυφάδα Πυθαγορείου Σάμου», προϋπολογισμού σαράντα δύο χιλιάδων ευρώ (42.000,00 €),συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 17%.

1.   Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGeneration EU και από το Ελληνικό Δημόσιο, ΣΑΤΑ 014 μέσω του ΠΔΕ, αριθ. έργου 2022ΤΑ01400060, MIS ΤΑ 5164855.

2.   Είδος Σύμβασης : Προμήθεια

3.    Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξειδικευμένων αδρανών υλικών. Η σύμβαση περιλαμβάνει τα παρακάτω αγαθά :

 

Α/Α

Χ Α Λ Α Ζ Ι Α Κ Α

  Κ Ο Κ Κ Ω Δ Η  Υ Λ Ι Κ Α

 

Μ Ο Ν Α Δ Α

Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Σ

 

Π Ο Σ Ο Τ Η Τ Α

1

ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ

(κοκκομετρίας 63 -1000μm)

tn

56

2

ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΧΑΛΙΚΙ

(κοκκομετρίας 1000 - 2000 μm)

tn

43

3

ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΧΑΛΙΚΙ

(κοκκομετρίας 2000 - 4000 μm)

tn

28

4

ΡΥΖΑΚΙ ΠΟΤΑΜΙΣΙΟ

(4000-8000 μm)

tn

28

CPV14212200-2/Αδρανή υλικά

 

4.   Τόπος συμβατικής παράδοσης αγαθών: Πυθαγόρειο Σάμου.

5.   Διάρκεια της Σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης: οχτώ (8) μήνες από την  υπογραφή της Σύμβασης.

6.   Προϋπολογισμός: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 42.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%. (εκτιμώμενη αξία μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ:.35.897,44. € με ΦΠΑ: 6.102,56 €).

7.   Πηγή χρηματοδότησης - Τρόπος πληρωμής: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας  σύμβασης είναι το Υπουργείο Πολιτισμού  με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5164855, κωδικός ΣΑΤΑ 014 και ενάριθμο έργου 2022ΤΑ01400060.

8.   Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο 6ο υποέργο: «Προμήθεια αδρανών υλικών», του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ, με βάση την με αρ. πρωτ. 59052 ΕΞ 2022/04.05.2022 (ΑΔΑ: 9ΛΔΑΗ-ΕΟΕ) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων έγκρισης περί Ένταξης του έργου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ–ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5164855) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

9. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση- Next Generation EU και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

10.        Είδος διαδικασίας - Κριτήριο ανάθεσης:

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

11.Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της σχετικής σύμβασης έχουν  φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

12. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος προσφοράς:

Οχτώ (8) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του εν θέματι Διαγωνισμού.

Προσφορές με μικρότερο χρόνο ισχύος θα απορρίπτονται.

13.Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, που ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογιζόμενης από την υπηρεσία δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (717,95 €). Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τον χρόνο λήξης ισχύος της προσφοράς.

14. Τρόπος και χρόνος υποβολής προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από  τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 10/07/2024 και ώρα 15:00, στην Ελληνική Γλώσσα.

15. Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη διακήρυξη και στα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΟ www.culture.gr και μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (αρ. συστήματος: 353428.).

16. Γλώσσα.

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν προδικαστικές   προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας κατά τις εργάσιμες ημέρες.

(Αρμόδιοι υπάλληλοι:Ε. Μαυρίκου,  Μ. Αφιανού, τηλ.:22730 61353, email: efasam@culture.gr).

 

 


ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία24 Ιουλιου 2024
Ημερομηνία24 Ιουλιου 2024
Ημερομηνία24 Ιουλιου 2024
Ημερομηνία24 Ιουλιου 2024
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Resource id #8
Μέλος
Εξώφυλλο
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333

  ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995
 • Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790

  Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε