ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Τεταρτη 18 Σεπτεμβριου 2019
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2014

Επίκαιρα

24 Δεκεμβριου 2014
Έγκριση επενδυτικών προγραμμάτων για την Ελλάδα

Tου Φίλιππου Ζάχαρη (filippos.zaharis@yahoo.gr)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το πράσινο φως για 18 νέα επενδυτικά προγράμματα της ΕΕ για την Ελλάδα συνολικά και για καθεμία από τις περιφέρειές της. Τα στρατηγικά αυτά επενδυτικά προγράμματα θα ισχύσουν για την περίοδο 2014-2020. Η συνολική επένδυση της ΕΕ για τα συγκεκριμένα προγράμματα ανέρχεται σε περισσότερα από 17 δισ. ευρώ, ποσό που προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ).

Τα πέντε εθνικά προγράμματα που εγκρίθηκαν καλύπτουν επενδύσεις στην ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, στις μεταφορές και το περιβάλλον, στη δημόσια διοίκηση, το ανθρώπινο δυναμικό αλλά και την παροχή τεχνικής βοήθειας για την υποστήριξη της αποτελεσματικής και σύγχρονης διαχείρισης των εν λόγω προγραμμάτων.

Αντίθετα με την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, καθεμία από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας θα έχει δικό της επενδυτικό πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της.

Θα υποστηριχτούν συνολικά 34.500 ΜΜΕ, ενώ αναμένεται η ίδρυση περίπου 2.700 νέων επιχειρήσεων και η συνεργασία 2.000 ΜΜΕ με ερευνητικούς φορείς, ώστε να προαχθούν η έρευνα και η καινοτομία. Μέσω των προγραμμάτων αυτών, αναμένεται αύξηση κατά 16.000 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης, ενώ περίπου 8.000 νέοι ερευνητές θα μπορέσουν να εργαστούν σε υποστηριζόμενους φορείς.

Οι επενδύσεις θα επικεντρωθούν επίσης, στην ενεργειακή απόδοση των δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων, προς την κατεύθυνση της δέσμευσης της χώρας να μεταβεί προς μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Περισσότερα από 26.000 νοικοκυριά θα καταταγούν σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης, ενώ περίπου 200.000 χρήστες ενέργειας θα συνδεθούν με «έξυπνα» ηλεκτρικά δίκτυα (smart grids).

Θεσσαλία

Η Θεσσαλία σχεδιάζει να υλοποιήσει συνολικές επενδύσεις ύψους περίπου 401 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 263,8 εκατ. ευρώ από το ΕΤΠΑ και 57 εκατ. ευρώ από το ΕΚΤ.

Περισσότερο από το 15% των περιφερειακών πόρων θα διατεθεί για την ενίσχυση της καινοτομίας, της χρήσης των ΤΠΕ και της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Θεσσαλίας. Αναμένεται να υποστηριχθούν περίπου 1.000 ΜΜΕ, ενώ 80 επιχειρήσεις αναμένεται να αναπτύξουν συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα.

Περίπου το 25% των επενδύσεων θα επικεντρωθεί στην καλύτερη διαχείριση της ύδρευσης και της επεξεργασίας λυμάτων για 38.000 επιπλέον άτομα, ενώ οι επενδύσεις που αποσκοπούν στην αύξηση της ανακύκλωσης των αποβλήτων αναμένεται να βοηθήσουν την Ελλάδα να συμμορφωθεί με τα πρότυπα της ΕΕ.

Ένα επιπλέον ποσοστό 25% θα συμβάλει στην αντιστοίχηση των δεξιοτήτων των πολιτών με τις αναπτυξιακές ανάγκες της περιφέρειας, με στόχο την αντιμετώπιση της ανεργίας και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού: Αναμένεται να υποστηριχθούν περισσότερα από 200 επιχειρηματικά σχέδια για κοινωνικές επιχειρήσεις.

Βόρειο Αιγαίο

Συνολικό ύψος των επενδύσεων: 301,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 214,5 εκατ. ευρώ από το ΕΤΠΑ και 26,8 εκατ. ευρώ από το ΕΚΤ.

Περισσότερο από το 13% των πόρων προορίζεται για την καινοτομία, τις ΤΠΕ και την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ. Οι επενδύσεις αναμένεται να προσφέρουν αύξηση της τάξης του 35% του περιφερειακού ΑΕΠ για τις δαπάνες των επιχειρήσεων για την έρευνα, υποστήριξη τουλάχιστον 275 ΜΜΕ, σύνδεση περίπου 15 επιχειρήσεων με ερευνητικά ιδρύματα και δημιουργία νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης.

Περίπου το 11% των πόρων θα αφιερωθεί στην κοινωνική ένταξη και τη βελτίωση της απασχόλησης, ιδίως για τα μειονεκτούντα άτομα. Το 29% του πληθυσμού θα καλυφθεί από δράσεις που αφορούν το δίχτυ ασφάλειας για την υγεία. Το 12% περίπου των επενδύσεων θα επικεντρωθεί στην εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη/ κοινωνική μέριμνα, π.χ. καλύπτοντας 5.500 επιπλέον μαθητές στην πρωτοβάθμια/δευτεροβάθμια εκπαίδευση και 500 σπουδαστές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ακόμη, θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας σε κοινωνικές επιχειρήσεις.

Το μεγαλύτερο μέρος -42%- των επενδύσεων θα επικεντρωθεί στη συμμόρφωση με τα περιβαλλοντικά πρότυπα της ΕΕ: η ικανότητα ανακύκλωσης αποβλήτων θα αυξηθεί κατά 5.000 τόνους ετησίως, 15.000 περισσότερα άτομα θα εξασφαλίσουν καλύτερο νερό και 8.000 άτομα καλύτερη επεξεργασία των λυμάτων. Αναμένεται να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση σε περίπου 310 νοικοκυριά.

Το 20% περίπου των πόρων θα επικεντρωθεί στις συνδέσεις μεταξύ της ηπειρωτικής χώρας και των νησιών: θα εξυπηρετούνται περισσότεροι από 570.000 επιβάτες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
17 Σεπτεμβριου 2019
17 Σεπτεμβριου 2019
17 Σεπτεμβριου 2019
17 Σεπτεμβριου 2019
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΡΛ

  Στούμπος Χ. Γιώργος
  Χειρουργός ΩΡΛ Ενηλίκων & Παίδων
  Συνεργάτης Νοσοκομείων Metropolitan-Βιοκλινικη-
  Ιατρικό Διαβαλκανικό
  Καβέτσου 3 - 1ος όροφος
  τηλ. 22510 27757& 6940888555
 • Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180

  ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ *PapTest*Κυτταρολογική εξέτασηούρων,πτυέλων,υγρών*FNA επιφανειακών οργάνων &θέσεων*Επανεκτιμήσεις πλακιδίων
  Καβέτσου 29- τηλ.22510 24860 κιν.6932512560
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Η. ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗ
  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
  Εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές
  Κουντουριώτου 17 & Αλκαίου 1(π Μ Βρετάνια)
  τηλ.2251028512 6936447893

  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

  ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ Ι. ΓΙΩΡΓΟΣ
  Δρ Ιατρικής Σχολής Παν.Πατρών
  ΕΡΕΣΟΥ 2,1ος όροφος
  ΤΗΛ:22510-37390
  κιν:6974956279
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • auto GARAGE

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
  ΠΑΓΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  ΤΗΛ:22510-48144 6972107700

  Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε