ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Δευτερα 26 Σεπτεμβριου 2022
ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2015

Προστατευόμενοι στο δημόσιο

31 Ιανουαριου 2015
Μετά τις εκλογές ... στον ΟΑΕΔ
Ξεκινά ξανά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στις 14 αρμόδιες Επιτροπές Πανελλαδικά του Ν.2643/98 μετά και την έκδοση της προκήρυξης του ΟΑΕΔ για τις 918 προσλήψεις στο δημόσιο, μετά την λήξη της περιόδου απαγόρευσης προσλήψεων και μεταβολών για την προεκλογική περίοδο.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις προσλήψεις του ΟΑΕΔ που υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου (ΑΜΕΑ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ, ΤΕΚΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, ΕΜΜΕΣΗ ΑΜΕΑ, ΤΕΚΝΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ, ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ) και διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τις θέσεις αυτές, σύμφωνα με τις αντίστοιχες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.

Μετά την αναστολή λόγω των εκλογών, ξεκινά τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2015 η νέα προθεσμία για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων στις 14 αρμόδιες Επιτροπές Πανελλαδικά του Ν.2643/98, η οποία λήγει την Τρίτη 3 Μαρτίου 2015.

Οι υποψήφιοι πρέπει :

1. Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.

2. Να μπορούν να εκτελέσουν τα καθήκοντα που θα τους ανατεθούν.

3. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού.

4. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

Συνοπτικά, οι αιτούντες θα πρέπει να γνωρίζουν τα ακόλουθα

τονίζεται ότι οι παρακάτω οδηγίες σε καμία περίπτωση δεν αναπληρώνουν τα προβλεπόμενα στην προαναφερθείσα Υπουργική Απόφαση στην οποία και θα πρέπει να ανατρέξουν (δείτε εδώ όλη την απόφαση)

Οι υποψήφιοι για διορισμό στις θέσεις της προκήρυξης, συμπληρώνουν ειδικό έντυπο αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, που περιέχεται μέσα στο παραπάνω αναγραφόμενο ΦΕΚ Β΄ 3408/18-12-2014, στο οποίο δηλώνουν απαραίτητα όλα τα στοιχεία που ζητούνται.  Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο, διότι από αυτήν την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση προκύπτουν τα μόρια όλων των προστατευομένων.

Επίσης συμπληρώνουν και τις συγκεκριμένες θέσεις της προκήρυξης στις οποίες επιθυμούν να διορισθούν, κατά σειρά προτίμησης.

Οι αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις των υποψηφίων, προσκομίζονται ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με απόδειξη μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της ανακοίνωσης της  προκήρυξης  στον τύπο.(Περιφερειακή Δ/νση Αττικής και Νήσων Γούναρη 2-Άλιμος-Τ.Κ 17456).

Η δήλωση ανακριβών στοιχείων στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση συνεπάγεται την απώλεια της προστασίας του Ν.2643/98.

Ανάκληση, τροποποίηση ή συμπλήρωση της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης δεν επιτρέπεται.

Οι προστατευόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης σε μία Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.2643/98. Η υποβολή περισσότερων της μίας  αιτήσεων, επιφέρει ακύρωση όλων των αιτήσεων που έχει υποβάλλει ο προστατευόμενος.

Οι προστατευόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για θέσεις από μία μόνο κατηγορία προσωπικού (Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε., Υ.Ε.). Η σώρευση στην αίτηση υπεύθυνη δήλωση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού (Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε., Υ.Ε.) συνεπάγεται τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Οι προστατευόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για προκηρυχθείσες θέσεις για μία μόνο κατηγορία προστασίας.  Εάν ένας υποψήφιος ανήκει σε περισσότερες από μία κατηγορίες προστασίας (ΑμεΑ, πολυτέκνων, τέκνων αγωνιστών εθνικής αντίστασης, έμμεσης ΑμεΑ, αναπήρων πολέμου /τέκνων τους, τριτέκνων), επιλέγει τη μία κατηγορία προστασίας ως κύρια, βάσει της οποίας δηλώνει τις θέσεις που επιθυμεί. Η σώρευση στην αίτηση υπεύθυνη δήλωση θέσεων από διαφορετικές κατηγορίες προστασίας του ν.2643/1998 συνεπάγεται τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.  Εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι ακυρότητας, η μοριοδότηση του υποψηφίου θα γίνει, βάσει της κατηγορίας προστασίας που επέλεξε ως κύρια, και η δεύτερη κατηγορία προστασίας θα προσαυξήσει τα μόρια που συγκέντρωσε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του ν.2643/1998 όπως ισχύει σήμερα. 

Ευνόητο είναι ότι ειδικά οι θέσεις στον Πίνακα «ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» μπορούν να δηλωθούν από τους υποψηφίους όλων των κατηγοριών προστασίας, πέραν των υπόλοιπων θέσεων που μπορούν να δηλώσουν ανάλογα με την κατηγορία προστασίας που ανήκουν.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να διαθέτουν τους τίτλους σπουδών και όλα τα λοιπά προσόντα που απαιτούν οι αντίστοιχες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ που αναφέρονται παραπλεύρως της θέσης, και να τα αποδεικνύουν όπως αυτές ορίζουν.  Επιπροσθέτως, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα ειδικά όρια ηλικίας, εφόσον τίθενται στις επιμέρους προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. 

Ως εκ τούτου, για να ενημερωθούν οι προστατευόμενοι για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε θέση της προκήρυξης, θα πρέπει να ανατρέξουν στο αντίστοιχο Φ.Ε.Κ. προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π.

Με βάση τα δηλούμενα από τους ενδιαφερόμενους στοιχεία για τις θέσεις που αναφέρονται στην προκήρυξη, γίνεται μηχανογραφημένη επεξεργασία των αιτήσεων, συντάσσονται και αναρτώνται οι ενδεικτικοί πίνακες βαθμολόγησης, με φθίνουσα σειρά μορίων.

Οι προστατευόμενοι ακολούθως καλούνται, με ανάρτηση της σχετικής πρόσκλησης στην Περιφερειακή Δ/νση Αττικής και Νήσων Γούναρη 2-Άλιμος-Τ.Κ 17456, να προσκομίσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με απόδειξη, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με τα οποία τεκμηριώνεται η ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων που θα πρέπει  να έχουν εκδοθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, και όχι πέραν αυτής (άρθρο 11, παρ.5 Ν.3227/2004). Επίσης, υποβάλλουν τον κατάλογο των συνημμένων δικαιολογητικών, ο οποίος περιέχεται στο παράρτημα Γ΄ της Υπουργικής Απόφασης που έχει εκδοθεί στο πλαίσιο της προκήρυξης και σημειώνουν στη στήλη 3 τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν. Τα δικαιολογητικά αναφέρονται στην ως άνω Υπουργική Απόφαση, και σε αυτά θα πρέπει να συμπεριληφθούν οι τίτλοι σπουδών και τα αποδεικτικά όλων των προσόντων που απαιτούνται για τις δηλωθείσες θέσεις.

 Η μη προσκόμιση ή η μη ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών αποδεδειγμένα εντός της ανωτέρω προθεσμίας καθιστά απαράδεκτη την αίτηση.

Διευθύνσεις Επικοινωνίας Αρμοδίων Υπηρεσιών

 

ΘΕΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 536  ,προκήρυξη Αττικής, ΚΠΑ2 ΚΟΖΑΝΗΣ ΘΕΣΕΙΣ 12

ΚΠΑ2 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΘΕΣΕΙΣ 28 ,ΚΠΑ2 ΛΑΜΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ 30, ΚΠΑ2 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΘΕΣΕΙΣ 17 ,ΚΠΑ2 ΡΟΔΟΥ ΘΕΣΕΙΣ 11 ΚΠΑ2 ΣΥΡΟΥ ΘΕΣΕΙΣ 8 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΘΕΣΕΙΣ 45, Π.Δ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΕΙΣ 20, Π.Δ. ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΣΕΙΣ 66, Π.Δ.ΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΘΡΑΚΗΣ ΘΕΣΕΙΣ 21

Π.Δ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ 24, Π.Δ.ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ 53 Π.Δ.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΘΕΣΕΙΣ 47

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
23 Σεπτεμβριου 2022
23 Σεπτεμβριου 2022
23 Σεπτεμβριου 2022
23 Σεπτεμβριου 2022
Resource id #8
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Ταξιαρχών 34-36 Κορυδαλλός
  2104959944 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440

  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594
 • Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  ψαράδικο

  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε