ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Σαββατο 4 Φεβρουαριου 2023
ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015

Χωρίς απόλυτα εξασφαλισμένη χρηματοδότηση

13 Μαρτιου 2015
Τομεακό πρόγραμμα «Πολιτισμός» Περιφέρειας Β. Αιγαίου 2015 2019

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Πολιτισμός» παρουσίασε η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Φωτεινή Θαλασσινού στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Στόχος και προοπτική η ισόρροπη ανάπτυξη όλων ανεξαιρέτως των νησιών της Περιφέρειάς μας μέσα από την ισότιμη προβολή τους, την ενίσχυση της Περιφερειακής Συνείδησης μέσα από την κοινωνική συνοχή, τη διαφύλαξη και ανάδειξη της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς και Πολιτισμικής μας Ταυτότητας μέσα από τη συντονισμένη προαγωγή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων.

Ειδικότερα, στόχος η υλοποίηση του οράματος της ανταγωνιστικής ανάπτυξης του συμπλέγματος των νησιωτικών μας ενοτήτων και την καθιέρωσή τους παγκοσμίως ως «Ανατέλλον Αιγαίο».

Μετά την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τον Πολιτισμό ή την τελική διαμόρφωσή του μέσα από τις διεργασίες του Περιφερειακού Συμβουλίου, θα ξεκινήσει η συνεργασία με τον Α' βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προσδιορίζοντας τις ειδικότερες αρμοδιότητες κάθε βαθμού, καθώς και το ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας για το συντονισμό των πολιτιστικών δράσεων. Θα επιδιωχθεί επίσης, σύμπραξη με ενεργούς πολιτιστικούς θεσμικούς και ιδιωτικούς φορείς της Περιφέρειας, αρμόδιους για ζητήματα πολιτιστικής κληρονομιάς. Ομοίως, θα εξακολουθήσει και θα ενισχυθεί η συνεργασία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με τους Πολιτιστικούς Συλλόγους της Περιφέρειας. Θα επιδιωχθεί συνεργασία με Πολιτιστικούς Συλλόγους της Ομογένειας του εξωτερικού, καθώς και σύμπραξη με Πολιτιστικούς Συλλόγους και Φορείς άλλων Κρατών.

Η Φ. Θαλασσινού στα σχέδια δράσεις πρότεινε στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων την οργάνωση και το συντονισμό ετησίως 5 ασικών εκδηλώσεων ενδοπεριφερειακής, εθνικής αλλά και διεθνούς εμβέλειας, οι οποίες θα λαμβάνουν χώρα (με δυνατότητα ταυτόχρονης εξέλιξής τους) και στις 5 Περιφερειακές Ενότητες.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

«Η Ιεράρχηση της σημαντικότητας και έντασης προβολής των που προτεύοντα έχει ως κύρια προτεραιότητά του την εξωστρέφεια και την κοινωνική συνοχή και την πολιτιστική ανάταση.

Σημαντικότερες εκτιμώνται οι εκδηλώσεις (Γιορτή Πολιτισμού & Γαστρονομίας και Γιορτή Υπαίθρου «Πέλαγος Πολιτισμού» καθόσον περιλαμβάνουν σε συγκεντρωτικότερο βαθμό τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με ισχυρές διατομεακές συνέργειες (Παιδεία, Κοινωνική Μέριμνα, Τουρισμός, Αγροτική Πολιτική, Μεταφορές και Επικοινωνίες, Αθλητισμός, Εθελοντισμός κλπ) και συγκεκριμένες πολλαπλασιαστικές επιδόσεις σε περιφερειακή κλίμακα. Οι

λοιπές εκδηλώσεις φυσικά δεν υποτιμώνται, αντιθέτως παρέχουν τη δυνατότητα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να συμμετέχει και σε διεθνείς παρόμοιες δράσεις και διαγωνισμούς αντίστοιχης υφής, προβάλλοντας το πολιτιστικό της υπόβαθρο. Βασικός στόχος είναι η επιμήκυνση της πολιτιστικής περιοδου και η

γεωγραφική εξάπλωση της έντασής της. Επιπλέον, σημαντικό χαρακτηριστικό του προπεριγραφόμενου Σχεδίου Δράσης είναι η- διαμόρφωση ενός εμπλουτισμένου και με δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης και εξέλιξης πολιτιστικού προϊόντος, που αναδεικνύει την

ταυτότητα και το brand name των νησιών μας ως «Ανατέλλον Αιγαίο», που θα συμβάλλει τα  δέοντα στην τουριστική προβολή και εν γένει βιώσιμη ανάπτυξη της Περιφέρειάς μας. Σε επίπεδο υλοποίησης, προϋπόθεση αποτελεί η αποδοτική, αποτελεσματική και συνεργατική

χρήση των δημοσίων επενδύσεων για την ενίσχυση της καινοτομίας, η αναβάθμιση των ανθρώπινων πόρων και η δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων με υψηλή προστιθέμενη αξία, συνδράμοντας τοιουτοτρόπως στην εφαρμογή της στρατηγικής ανάπτυξης «έξυπνης εξειδίκευσης», τόνισε η Φ. Θαλασσινού.

 

Οικονομικές πηγές

Με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πολιτισμός» προνραμματίζεται η υλοποίηση έργων και δράσεων, με στόχο την ένταξη τους στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, και σε άλλες Πρωτοβουλίες, καθώς και στα λοιπά ανταγωνιστικά Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με συγχρηματοδότησή τους από καθαρά εθνικούς πόρους.

Βασικό εργαλείο ανάπτυξης, τόσο σε επίπεδο στοχευμένης χρηματοδότησης όσο και στήριξης του Σχεδίου Δράσης, αποτελούν:

-το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ), το νέο ΕΣΠΑ δηλαδή, και γενικώς οι πόροι ^ *του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και -του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας

Επίσης οικονομικές πηγές χρηματοδότησης μπορούν να αποτελέσουν :

-Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

-Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ιδίως όσον αφορά στην κτιριοδομική πολιτιστική αναβάθμιση)

-Οι Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, που αποσκοπούν στη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς (π.χ. Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας [παλιό INTERREG])

-Προγράμματα χρηματοδότησης (ΕΟΧ) Ενιαίος Οικονομικός Χώρος

-Ο Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών UNESCO

-Λοιποί Εθνικοί Πόροι (Υπ. Πολιτισμού, Υπ. Τουρισμού, Υπ. Περιβάλλοντος «Πράσινο Ταμείο» κλπ)

-Χορηγίες (π.χ. Monumenta)

Δυστυχώς όμως η χρηματοδότηση δεν είναι απολύτως εξασφαλισμένη, ούτε ασφαλής.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Οι επισημάνσεις στο επιχειρησιακό πρόγραμμα πολιτισμού 2015 2019, εστιάστηκαν τόσο στο ακτοπλοϊκό πρόβλημα που εμποδίζει ουσιαστικά στην υλοποίηση των 5 βασικών εκδηλώσεων ενδοπεριφερειακής εμβέλειας, όσο και στο πρόβλημα της επισφαλούς χρηματοδότησης.

Τελικά το πρόγραμμα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
3 Φεβρουαριου 2023
3 Φεβρουαριου 2023
3 Φεβρουαριου 2023
3 Φεβρουαριου 2023
Resource id #8
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Ταξιαρχών 34-36 Κορυδαλλός
  2104959944 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440

  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594
 • Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  ψαράδικο

  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε