ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Πεμπτη 7 Ιουλιου 2022
ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πέμπτη 23 Ιουλίου 2015

Το νησιωτικό ισοδύναμο

23 Ιουλιου 2015
Στο πλαίσιο της συμφωνίας Ελλάδας-Δανειστών

Έχει αναπτυχθεί μεγάλη συζήτηση, σχετικά με τα, προ θυρών, μέτρα σε βάρος των νησιών μας στο πλαίσιο της επικείμενης συμφωνίας.

Ο Γερμανός Σόιμπλε με κάθε ευκαιρία υπερτονίζει την ανάγκη «τήρησης των κανόνων». Η ελληνική Κυβέρνηση και οι διαπραγματευτές της θα πρέπει απλά να υπενθυμίσουν στον κ. Σόιμπλε το άρθρο 174 της συνθήκης της Λισαβόνας:

«Άρθρο 174 (πρώην άρθρο 158 της ΣΕΚ) Η Ένωση, προκειμένου να προαχθεί η αρμονική ανάπτυξη του συνόλου της, αναπτύσσει και εξακολουθεί τη δράση της με σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής της συνοχής. Η Ένωση αποσκοπεί, ιδιαίτερα, στη μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών και στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών. Μεταξύ των εν λόγω περιοχών, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις αγροτικές περιοχές, τις περιοχές που συντελείται βιομηχανική μετάβαση και τις περιοχές που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα, όπως οι υπερβόρειες περιοχές που είναι ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες και οι νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές περιοχές». Η επιλεκτική μνήμη του κ. Σόιμπλε είναι μνημειώδης.

Η βιβλιογραφία αναφέρει ότι στα πλαίσια της διαμόρφωσης πολιτικών ανάπτυξης με βάση την τοπικότητα, αναγνωρίστηκε μία νέα ταυτότητα των νησιωτικών περιοχών, που ονομάστηκε «νησιωτικότητα» (insularity). Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νησιών σχετίζονται με ένα πλήθος δυσκολιών και προβλημάτων, που επιβραδύνουν την ανάπτυξή τους. Η περιορισμένη έκτασή τους σε σχέση με τις ηπειρωτικές περιοχές έχει σαν αποτέλεσμα την περιορισμένη ποικιλία αλλά και ποσότητα των φυσικών πόρων, τη δημιουργία μικρών αγορών, καθώς και τη μικρή δυνατότητα δημιουργίας οικονομιών κλίμακας.

Το κόστος μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών είναι υψηλό, ενώ αυξημένο είναι και το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και δημιουργίας υποδομών βασικών δημόσιων αγαθών (ενέργεια, πρόνοια-περίθαλψη, εκπαίδευση). Ιδιομορφία χαρακτηρίζει και το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, που συχνά μονοπωλείται από την ανάπτυξη μόνο του τουρισμού, την εγκατάλειψη ή παραμέληση της ιδιαίτερης πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και του πρωτογενούς τομέα παραγωγής.

Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά συνθέτουν την έννοια της νησιωτικότητας και θέτουν μία μόνιμη «πρόκληση» για την ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών.

Είναι, όμως, ευκαιρία, για τα νησιά μας και τους νησιώτες στο πλαίσιο της επικείμενης διαπραγμάτευσης, να επιδιώξουν και αποκτήσουν τη θέσπιση επιτέλους του Νησιωτικού Ισοδυνάμου, δηλαδή συνθήκες ισότιμης και ολιστικής ανάπτυξης του νησιωτικού χώρου με τις ίδιες ακριβώς δυνατότητες με τις δυνατότητες που έχουν οι κάτοικοι όχι μόνον της ηπειρωτικής Ελλάδας αλλά και οι λοιποί Ευρωπαίοι πολίτες. H Θεσμοθέτηση του Νησιωτικού Ισοδύναμου, δημιουργεί ένα εναλλακτικό καθεστώς πρόσβασης των νησιών στην πραγματική αγορά (με στόχο την αειφόρο ανάπτυξή τους), αλλά και την ουσιαστική αντιμετώπιση των δημοσιονομικών μέτρων, που θα επιβληθούν με την νέα συμφωνία.
Έτσι στη διαπραγμάτευση θα πρέπει να επιδιωχθεί η κατοχύρωση των παρακάτω στόχων:

-Πολυτομεακή ανάπτυξη των νησιωτικών περιφερειών.

-Πολιτική στήριξης της νησιωτικότητας με την αναγνώριση της νησιωτικής ιδιαιτερότητας σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν νησιά (πχ φορολογικό καθεστώς, αναπτυξιακά κίνητρα, υποδομές κλπ).

-Διαμόρφωση εξειδικευμένων νησιωτικών πολιτικών για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων, της κλιματικής αλλαγής, της παραγωγής πράσινης ενέργειας, των δημογραφικών αλλαγών, της μετανάστευσης και του συνδυασμού τους με τις περιπτώσεις των ιδιαίτερων γεωγραφικών ενοτήτων των νησιών.

-Υλοποίηση στην πράξη του πολιτικού στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της χωρικής (ΕΔΑΦΙΚΗΣ) συνοχής (άρθρο 174 της Συνθήκης Λισαβόνας).

-Άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.

Να υπάρξει δέσμευση των μερών για τις ακόλουθες δράσεις:

-Δημιουργία δικτύων αποκεντρωμένης συνεργασίας μεταξύ των Νησιωτικών Περιφερειών (αλλά και με αντίστοιχες Ευρωπαϊκές).

-Σύσταση δικτύων ενδοπεριφερειακής συνεργασίας, όπως είναι τα δίκτυα μικρών νησιών, τα δίκτυα μεταφοράς καινοτόμων προτάσεων, τα δίκτυα εσωτερικών μεταφορών κλπ.

-Εθνικό σύστημα θαλασσίων μεταφορών (με προτεραιότητα την εφαρμογή της αρχής του μεταφορικού ισοδύναμου) και Εθνικό σύστημα συνδυασμένων Νησιωτικών συγκοινωνιών (πλοίο αεροπλάνο υδροπλάνο - θαλάσσιο taxi - χερσαία συγκοινωνιακά μέσα). Να επανεξεταστεί η εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 3577/92, η εφαρμογή του οποίου οδήγησε στην ανάπτυξη του φαινομένου των «άγονων γραμμών», με συνέπεια να βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός με περισσότερα των 80 εκατομμυρίων ευρώ κατ' έτος χωρίς να καλύπτονται και οι ανάγκες των νησιών επαρκώς.
-Δράσεις συμπληρωματικότητας της οικονομίας τους αλλά και αλληλεγγύης μεταξύ των νησιών.

-Δράσεις ενίσχυσης της περιφερειακής συνοχής και ισότητας ευκαιριών για όλα τα νησιά εντός της ίδιας περιφέρειας.

-Θέσπιση Ειδικού Ταμείου Ανάπτυξης Νησιωτικών Περιοχών (ακόμα και με τη μορφή Fund), κατά τα πρότυπα του υφιστάμενου Ταμείου Συνοχής με τη μόχλευση κεφαλαίων προερχόμενων από Κοινοτικούς Πόρους (πχ ΕΣΠΑ)-το ΠΔΕ-Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση-Ιδιώτες Επενδυτές-Έλληνες της Ομογένειας.

-Για την παρακολούθηση της κατάστασης των νησιών, τη μεταφορά και διάδοση γνώσεων σε θέματα που αφορούν στον νησιωτικό χώρο και την παραγωγή καινοτόμων ιδεών για τη βελτίωση της ελκυστικότητας των νησιών, προτείνουμε την ίδρυση Νησιωτικού Παρατηρητηρίου.
-Σύσταση Νησιωτικών Πόλων (Εκκολαπτηρίων) Καινοτομίας.

Κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να γίνει πλήρως ανταγωνιστικό το Νησιωτικό σύμπλεγμα μέσα στο σύστημα της παραγωγής (επιτέλους) νέας γνώσης της αξιοποίησης της υπάρχουσας γνώσης και της τελικής μετατροπής σε τελικό προϊόν και υπηρεσία με στόχο την οικονομική και κοινωνική ευημερία.

Στην επικείμενη διαπραγμάτευση, η Ελλάδα θα πρέπει να λειτουργήσει από θέση ισχύος:

1.Αν η Ελληνική Κυβέρνηση, προ της ουσιαστικής έναρξης των διαπραγματεύσεων, προχωρήσει σε ανακήρυξη και οριοθέτηση της Ελληνικής ΑΟΖ αξιοποιώντας τα νησιά της πενταπλασιάζει την έκτασή της (βεβαίως αυξάνεται και η έκταση της Ε.Ε).
1.1. Γιατί τα νησιά με τη θέση τους στο ανάγλυφο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης και με βάση το ισχύον Δίκαιο της Θάλασσας, έχουν το ίδιο δικαίωμα σε ΑΟΖ, όπως οι ηπειρωτικές περιοχές.
1.2. Με την ΑΟΖ θεσπίζονται κυριαρχικά δικαιώματα με αντικείμενο την εξερεύνηση, εκμετάλλευση, διαχείριση, ζωντανών και μη ζωντανών φυσικών πόρων από την επιφάνεια της θάλασσας έως τον βυθό και το υπέδαφός του, δημιουργείται ενιαίος θαλάσσιος από οικονομική πλευρά χώρος και για την αλιεία, τον βυθό και το έδαφος κάτω από το βυθό (πετρέλαια, φυσικό αέριο), στοιχεία άμεσου ενδιαφέροντος της Ε.Ε.

2.Γιατί τα Ελληνικά νησιά συμβάλλουν στην αναβαθμισμένη γεωπολιτικά θέση της Ελλάδας, ιδιαίτερα μετά τις πρόσφατες κρίσεις σε Ουκρανία/Ρωσία- Μέση Ανατολή-χώρες Αραβικής Άνοιξης.
2.1. Έτσι καλόν θα ήταν, είτε ο Πρωθυπουργός είτε ο ΥΠΕΞ κ. Κοτζιάς άμεσα και μετά τα τελευταία γεγονότα στα σύνορα Τουρκίας- Συρίας να καλέσουν σε συνάντηση στη Ρόδο ή στη Λέσβο, τους ομολόγους τους από την Κύπρο, το Ισραήλ και ενδεχομένως την Αίγυπτο προκειμένου να εκτιμήσουν την κατάσταση και συμφωνήσουν σε ένα μίνιμουμ κοινών ενεργειών.

3. Γιατί τα Ελληνικά νησιά υποδέχονται τις κύριες ροές των μεταναστευτικών ρευμάτων.

3.1. Άμεση ανάληψη πρωτοβουλίας για σύγκληση συνάντησης εκπροσώπων του ΟΗΕ-της ΕΕ-της Ελλάδας-της Ιταλίας σε Ρόδο ή Λέσβο για την εκτίμηση της κατάστασης-της λήψης των απαραίτητων μέτρων.
4. Γιατί πραγματικά λόγω ορθολογικών επιλογών στον τομέα της τουριστικής πολιτικής, μπορούν σχετικά γρήγορα, αν υλοποιηθούν ορισμένα από τα προαναφερόμενα να εισφέρουν στην παραγωγή υπεραξιών, που θα συμβάλλουν έστω και μερικά στην ελάφρυνση του χρέους της χώρας.

Προϋπόθεση η σχετική πολιτική βούληση της Ελληνικής κυβέρνησης, η στήριξη των τοπικών νησιωτικών κοινωνιών, η ταχύτατη θεσμοθέτηση των προαναφερθέντων από την Ελληνική Κυβέρνηση-τις νησιωτικές περιφέρειες (στο μέτρο των αρμοδιοτήτων τους) αλλά και η ενεργοποίηση του Ελληνικού στοιχείου της διασποράς.


Δημήτρης Σκουτέρης
Πολιτικός Επιστήμων - Πολιτικός Αναλυτής,

 skouterisd@gmail.com

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
6 Ιουλιου 2022
6 Ιουλιου 2022
6 Ιουλιου 2022
6 Ιουλιου 2022
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Ταξιαρχών 34-36 Κορυδαλλός
  2104959944 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440

  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594
 • Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  ψαράδικο

  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε