ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Τεταρτη 17 Ιουλιου 2019
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018

Δήμος Λέσβου

6 Δεκεμβριου 2018

  

 

               


       ΑΔΑ: ΩΘΒ3ΩΛΦ-2Ν8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Μυτιλήνη, 28/11/2018

Αριθμός Διακήρυξης: 54271

Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη Τ.Κ.81132

Τηλέφωνο: 22510 55637

Fax: 22510 27090

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 

Ο Δήμαρχος Λέσβου Σπυρίδων Γαληνός προκηρύσσει δημόσιο διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια με τίτλο: «Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) διάρκειας πέντε (5) ετών οχημάτων καθαριότητας», εκτιμώμενης αξίας 1.238.264,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%).

 

1) Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:  Δήμος Λέσβου, Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81132, τηλ. 2251055637, fax 2251027090, e-mail: gregkyrs@gmail.com, ιστοσελίδα: www.mytilene.gr.

2) Κωδικοί CPV:

ΟΜΑΔΑ

Είδος

Τεμάχια

CPV

Α

Απορριμματοφόρο τύπου μύλου χωρητικότητας 10 κ.μ. με σύστημα ανύψωσης κάδων έως 80-1.300lt

3

34144511-3

Β

Απορριμματοφόρο τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 κ.μ. με σύστημα ανύψωσης κάδων έως 80-1.300lt

1

34144512-0

Γ

Δορυφορικό απορριμματοφόρο τύπου πρέσας χωρητικότητας 4 κ.μ. με σύστημα ανύψωσης κάδων έως 80-1.300lt

2

34144512-0

Δ

Δορυφορικό απορριμματοφόρο ανοικτού τύπου χωρητικότητας 2,5 κ.μ. με σύστημα ανύψωσης κάδων  240lt

4

34134200-7

 

3) Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης/εκτέλεσης: EL 411

4) Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής για τα κατά ομάδα ζητούμενα είδη.

5) Πρόσβαση στα έγγραφα: άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Λέσβου http://www.mytilene.gr/ στη διαδρομή: Προκηρύξεις.

6) Εναλλακτικές προσφορές: δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

7) Δικαιούμενοι συμμετοχής: στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας και να δύνανται να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

8) Υποβολή προσφορών: ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από οικονομικούς φορείς εγγεγραμμένους στο ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη.

9) Χρόνος ισχύος προσφορών: οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

10) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: η Ελληνική.

11) Χρηματοδότηση: η δαπάνη θα βαρύνει τους τακτικούς προϋπολογισμούς του Δήμου Λέσβου για τα έτη 2018-2023.

12) Διάρκεια σύμβασης: πέντε (5) έτη από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού.

13) Χρόνος και τόπος παράδοσης: πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού, για κάθε ζητούμενο όχημα, στην έδρα του Δήμου Λέσβου στην Μυτιλήνη.

14) Εγγυήσεις: (α) η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού κάθε ομάδας του διαγωνισμού χωρίς ΦΠΑ και (β) η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας των υπό προμήθεια ειδών χωρίς ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου. (γ) Για την εγγυημένη καλή λειτουργία των οχημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού θα κατατεθεί εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί της συμβατικής αξίας των ειδών χωρίς ΦΠΑ. Απαιτείται για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που τυχόν ανακύψουν ή των ζημιών που τυχόν προκληθούν από δυσλειτουργία των οχημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού, οι οποίες δεν οφείλονται σε κακή χρήση αυτών, κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 215 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης.

15) Προδικαστική προσφυγή: προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

16) Ειδικοί όροι: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία που προκύπτει από την τεχνική προσφορά, ήτοι αυτή στην οποία ο λόγος είναι ο μικρότερος αριθμός. Στην προσφορά του υποψήφιου αναδόχου θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα όπως ορίζει η διακήρυξη. Ο αγοραστής θα παράσχει κάθε σχετικό έγγραφο και εξουσιοδότηση που θα χρειαστεί στον προμηθευτή.

 

Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ε.Ε. η 05/12/2018 με αριθμό αναφοράς 2018-183233

  Συστημικός αριθμός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ 68083

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14:00 μ.μ.

  Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ο Δήμαρχος Λέσβου

Γαληνός Σπυρίδων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
16 Ιουλιου 2019
16 Ιουλιου 2019
16 Ιουλιου 2019
16 Ιουλιου 2019
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΡΛ

  Στούμπος Χ. Γιώργος
  Χειρουργός ΩΡΛ Ενηλίκων & Παίδων
  Συνεργάτης Νοσοκομείων Metropolitan-Βιοκλινικη-
  Ιατρικό Διαβαλκανικό
  Καβέτσου 3 - 1ος όροφος
  τηλ. 22510 27757& 6940888555
 • Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180

  ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ *PapTest*Κυτταρολογική εξέτασηούρων,πτυέλων,υγρών*FNA επιφανειακών οργάνων &θέσεων*Επανεκτιμήσεις πλακιδίων
  Καβέτσου 29- τηλ.22510 24860 κιν.6932512560
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Η. ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗ
  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
  Εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές
  Κουντουριώτου 17 & Αλκαίου 1(π Μ Βρετάνια)
  τηλ.2251028512 6936447893

  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

  ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ Ι. ΓΙΩΡΓΟΣ
  Δρ Ιατρικής Σχολής Παν.Πατρών
  ΕΡΕΣΟΥ 2,1ος όροφος
  ΤΗΛ:22510-37390
  κιν:6974956279
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • auto GARAGE

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
  ΠΑΓΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  ΤΗΛ:22510-48144 6972107700

  Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε