ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Τριτη 2 Ιουνιου 2020
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

21 Φεβρουαριου 2019

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Μυτιλήνη  19-2-2019

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                 Αριθ. Πρωτ. 694

Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &            

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»               

Διεύθυνση: Αγ. Ειρήνης 10                                 

                   Μυτιλήνη, 81100

Τηλέφωνο: 2251 0 27501 &2253 3 50125                                                      

Fax : 2251 0 42329                                                                 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 ΓΙΑ ΤΗΝ  ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από το ΝΠΔΔ 'Κ.Π.&Α.Δ.Λ.'', που θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος αποθήκευσης εξοπλισμού του Α΄ παιδικού σταθμού Μυτιλήνης, λόγω ανακατασκευής του και σύμφωνα με τους όρους της δημοπρασίας που καθορίστηκαν με την αριθ. 13/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το προσφερόμενο  ακίνητο πρέπει να πληροί τα εξής:

·                  Να είναι κενό και ετοιμοπαράδοτο.

·                  Να βρίσκεται στην πόλη της Μυτιλήνης ή κατά το δυνατόν πλησιέστερα σ΄ αυτήν και σε κάθε περίπτωση όχι πέρα των 6 χιλιομέτρων από το κτήριο (επί της οδού Αγίας Ειρήνης 10 Μυτιλήνης) όπου στεγάζονται οι κεντρικές υπηρεσίες του Ν.Π.Δ.Δ.

·                  Να είναι ισόγειο ή χωρίς μεγάλη υψομετρική διαφορά από το έδαφος και κατάλληλη διαμόρφωση (ράμπα), ώστε να διευκολύνεται η προσέγγιση των οχημάτων και οι μεταφορές και φορτοεκφορτώσεις των υλικών.

·                  Να διαθέτει εσωτερικούς (σκεδαζόμενους) ωφελούμενους για την προοριζόμενη χρήση χώρους, ενιαίους ή αυτοτελείς/ διαχωρισμένους συνολικού εμβαδού τουλάχιστον 75 τμ ανά τμήμα και ύψους κατ' ελάχιστο 3,50 μ.

·                  Να διαθέτει ικανό περιβάλλοντα χώρο, τσιμεντωμένο ή ασφαλτοστρωμένο και καλυμμένο με στέγαστρο τουλάχιστον σε επιφάνεια 50 τ.μ. ανά τμήμα.

·                  Να είναι ελαιοχρωματισμένο και με επαρκώς συντηρημένα κουφώματα κατά το χρόνο παράδοσής του.

·                  Να πληροί όλες τις προϋποθέσεις νομιμότητας και καταλληλόλητας για τη χρήση που προορίζεται (αποθηκευτικός χώρος). Ο εκμισθωτής υποχρεούται μέχρι την παράδοση του μισθίου να αναθεωρήσει την οικοδομική άδεια, σύμφωνα με την χρήση για την οποία το εκμισθώνει, εφόσον η τελευταία είναι διαφορετική ή να προσκομίσει βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας, ότι το κτήριο έχει υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν 4178/13, όπως αυτό θα ισχύει κατά την μέρα κατάθεσης του φακέλου.

·                  Να είναι φωτεινό, με καλό εξαερισμό και άριστη μόνωση- στεγανοποίηση για προστασία από την υγρασία.

·                  Να διαθέτει μία τουλάχιστον εξωτερική είσοδο χωρίς μεγάλες υψομετρικές διαφορές και κατάλληλο πλάτος, ώστε να μπορούν να εισαχθούν και εξαχθούν με ευκολία από το προσωπικό ή με τροχήλατο ή αυτοκινούμενο καρότσι μεταφοράς ογκώδη αντικείμενα (π.χ. Έπιπλα, μηχανικός εξοπλισμός) και ανάλογη εσωτερική διαρρύθμιση, ώστε να είναι δυνατή η εσωτερική μετακίνηση των υλικών και η πλήρης αξιοποίηση του χώρου.

·                  Το ζητούμενο ακίνητο, με τις προδιαγραφές που περιγράφονται ανωτέρω, θα μπορούσε να εξασφαλιστεί από την πλευρά του Νομικού Προσώπου στο σύνολό του (δηλαδή από έναν προσφέροντα/ες ιδιοκτήτη/συνιδιοκτήτες) ή τμηματικά, (δηλαδή από επιμέρους ακίνητα ενός ή περισσοτέρων ιδιοκτητών/ συνιδιοκτητών) αρκεί στο σύνολο να καλύπτεται το ελάχιστο ζητούμενο εμβαδόν ωφέλιμων χώρων και τα ακίνητα να βρίσκονται στο ίδιο κτήριο, και να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα του ζητούμενου χώρου.

·                   Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης για άλλο ένα έτος σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από το Νομικό Πρόσωπο και θα αρχίζει από την ημερομηνία εγκατάστασης της υπηρεσίας στο ακίνητο. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης αυτής στον τύπο, καταθέτοντας την αίτηση με τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα της διακήρυξης συνοδευτικά δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερόμενων κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία, στο Πρωτόκολλο του Ν.Π.Δ.Δ. *Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου (Αγίας Ειρήνης 10, Μυτιλήνη), υπόψη της κας Ζούρου Ευστρατίας. Στη συνέχεια, παραδίδονται οι φάκελοι στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Ακινήτων (της παρ. 1 του αρ. 7 του ΠΔ 270/81), η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλόλητας των προσφερόμενων ακινήτων, περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης, συντάσσοντας σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των δικαιολογητικών συμμετοχής. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Πληροφορίες για τους όρους, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από την κα Ζούρου Ευστρατία, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη διεύθυνση Αγίας Ειρήνης 10, Μυτιλήνη, τηλ 2251027501 fax: 2251042329.

                                                                              Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                  ΑΝΤΩΝΕΛΛΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
30 Μαιου 2020
30 Μαιου 2020
30 Μαιου 2020
30 Μαιου 2020
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΡΛ

  Στούμπος Χ. Γιώργος
  Χειρουργός ΩΡΛ Ενηλίκων & Παίδων
  Συνεργάτης Νοσοκομείων Metropolitan-Βιοκλινικη-
  Ιατρικό Διαβαλκανικό
  Καβέτσου 3 - 1ος όροφος
  τηλ. 22510 27757& 6940888555
 • Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180

  ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ *PapTest*Κυτταρολογική εξέτασηούρων,πτυέλων,υγρών*FNA επιφανειακών οργάνων &θέσεων*Επανεκτιμήσεις πλακιδίων
  Καβέτσου 29- τηλ.22510 24860 κιν.6932512560
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Η. ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗ
  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
  Εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές
  Κουντουριώτου 17 & Αλκαίου 1(π Μ Βρετάνια)
  τηλ.2251028512 6936447893

  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

  ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ Ι. ΓΙΩΡΓΟΣ
  Δρ Ιατρικής Σχολής Παν.Πατρών
  ΕΡΕΣΟΥ 2,1ος όροφος
  ΤΗΛ:22510-37390
  κιν:6974956279
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • auto GARAGE

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
  ΠΑΓΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  ΤΗΛ:22510-48144 6972107700

  Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε