ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Κυριακη 21 Ιουλιου 2024
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Ημερομηνία16 Ιουνιου 2022

                     ΑΔΑ: 64ΨΤ469Β7Τ-ΑΙΛ                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Διοικητικού

Τμήμα Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Υπεύθυνη: κα Αθ. Λυμπεροπούλου                                  Πειραιάς 14-6-2022

Τηλέφωνο: 210-4142223                                 Αριθμ. Πρωτ.: 20223705        

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣEΩΝ

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ανακοινώνει ότι στα ΦΕΚ 1339/τ.Γ'/7-6-2022 και 1371/τ.Γ'/8-6-2022 δημοσιεύθηκε η προκήρυξη των παρακάτω επτά (7) θέσεων ΔΕΠ, ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

·                  Μία (1) θέση για εξέλιξη στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Αξιολόγηση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» (ΦΕΚ 1339/τ.Γ'/7-6-2022, ΑΔΑ: 6Π5Χ469Β7Τ-ΗΨΔ)

Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: APP 27960

·          Μία (1) κενή θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο: «Λογιστική» (1371/τ.Γ'/8-6-2022, ΑΔΑ: ΨΣΚΟ469Β7Τ-00Ο)

Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: APP 27962

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

·                  Μία (1) κενή θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς Σχέσεις-Στρατηγικές Σπουδές». (1371/τ.Γ'/8-6-2022, ΑΔΑ: ΨΞ71469Β7Τ-Π05)

Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: APP 27964

ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

·                  Μία (1) θέση για εξέλιξη στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο: «Χρηματοοικονομική Λογιστική». (ΦΕΚ 1339/τ.Γ'/7-6-2022, ΑΔΑ: 9ΡΜΚ469Β7Τ-Α5Κ)

Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: APP 27968

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

·                     Μία (1) κενή θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Βιώσιμη Διαχείριση Θαλάσσιας Οικονομίας» με περιγραφή αντικειμένου θέσης «Το γνωστικό αντικείμενο «Βιώσιμη Διαχείριση Θαλάσσιας Οικονομίας» αναφέρεται στη διαχείριση των διασυνδεδεμένων θαλάσσιων και παράκτιων οικονομικών δραστηριοτήτων με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές, στοχεύοντας στην ενίσχυση της βιωσιμότητάς τους, όπως αυτή εκφράζεται από τη μεγέθυνση της τομής της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής διάστασής τους. Η βιώσιμη διαχείριση της θαλάσσιας οικονομίας προϋποθέτει την αξιοποίηση, μετάδοση και περαιτέρω ανάπτυξη της συσσωρευμένης γνώσης και εμπειρίας γενικών και ειδικών/τομεακών διαχειριστικών εργαλείων, διαδικασιών και πλαισίων, και την επιμέρους ή συνδυαστική εφαρμογή τους στους διάφορους τομείς της θαλάσσιας οικονομίας. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων 1ου, 2ου και 3ου κύκλου σπουδών του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών, το υπό προκήρυξη γνωστικό αντικείμενο καλείται να προετοιμάσει το στελεχιακό δυναμικό διοίκησης ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών που θα υποστηρίξει την υλοποίηση των πολιτικών του ΙΜΟ για βιώσιμη ναυτιλία και την επιτάχυνση της εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου και συνεκτικού πλαισίου πολιτικής για την θαλάσσια οικονομία (όπως EU-IMP και UN - Agenda 2030 & SDGs), ενισχύοντας ταυτόχρονα σχετικές και συγκλίνουσες πολιτικές/στρατηγικές όπως π.χ. Γαλάζια Ανάπτυξη, Θαλάσσια Έρευνα, Θαλάσσια Εποπτεία κλπ. Λαμβάνοντας υπόψη την περιβαλλοντική βαρύτητα αλλά και τη διεπιστημονικότητα του υπό προκήρυξη γνωστικού αντικειμένου προτιμάται όπως οι υποψήφιοι διαθέτουν σχετικό προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό υπόβαθρο θετικών ή τεχνολογικών επιστημών» (1371/τ.Γ'/8-6-2022, ΑΔΑ: 6ΠΚ4469Β7Τ-48Β)

Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: APP 27965

-Μία (1) κενή θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο: «Ποσοτικές Μέθοδοι στη Ναυτιλία» με περιγραφή αντικειμένου θέσης «Το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης αφορά στη χρήση μαθηματικών μοντέλων, τεχνικές επιστήμης δεδομένων και εν γένει εργαλείων για την ποσοτική ανάλυση στη ναυτιλία. Συνάφεια με το αντικείμενο της θέσης έχει το επιστημονικό και ερευνητικό έργο που αφορά ποσοτική ανάλυση χρονοσειρών, ναυτιλιακών αγορών, ανάλυση επίδρασης εξωγενών παραγόντων στις θαλάσσιες μεταφορές με χρήση μαθηματικών εργαλείων και ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης στη ναυτιλία. Το γνωστικό αντικείμενο αφορά επίσης χρήση ποσοτικών μεθόδων και αναλυτικών εργαλείων στα πλαίσια του ευρύτερου σχεδιασμού στη ναυτιλία» (1371/τ.Γ'/8-6-2022, ΑΔΑ: 6Ξ44469Β7Τ-Φ8Ω)

Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: APP 27969

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

-Μία (1) κενή θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Προγραμματισμός για υπηρεσιοστρεφείς υποδομές και περιβάλλοντα διαδικτύου αντικειμένων» με περιγραφή αντικειμένου θέσης «Προγραμματισμός σε διαδικτυακές και κινητές εφαρμογές, διαχείριση μεγάλων δεδομένων και δικτύων αισθητήρων, μοντελοποίηση λογισμικού για μικροϋπηρεσίες (microservices), προγραμματισμός στο διαδίκτυο των αντικειμένων (ΙοΤ) και ανάπτυξη ευφυών και διαδραστικών συστημάτων, δίκτυα καθοριζόμενα από λογισμικό». (1371/τ.Γ'/8-6-2022, ΑΔΑ: 9ΦΤΒ469Β7Τ-ΑΜ0)

Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: APP 27970

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 15-8-2022.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΑΠΕΛΛΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://apella.minedu.gov.gr

Πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα Τμήματα Οικονομικής Επιστήμης (210-4142300), Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (210-4142394), Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής (210-4142183), Ναυτιλιακών Σπουδών (210-4142074) και Ψηφιακών Συστημάτων (210-4142752).

                                                                                  Ο Πρύτανης

                    Καθηγητής Άγγελος Χ. Κότιος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία19 Ιουλιου 2024
Ημερομηνία19 Ιουλιου 2024
Ημερομηνία19 Ιουλιου 2024
Ημερομηνία19 Ιουλιου 2024
Διαφήμιση
Resource id #8
Διαφήμιση
Μέλος
Εξώφυλλο
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333

  ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995
 • Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790

  Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε